ฝอกวงซัน ส่งหนังสือ ‘365 วัน สำหรับนักเดินทาง’ หนุนพุทธทั่วโลก

ฝอกวงซัน ส่งหนังสือ ‘365 วัน สำหรับนักเดินทาง’ หนุนพุทธทั่วโลก

ศูนย์การแปลคัมภีร์พุทธศาสตร์ไทย-จีน จัดงานเปิดตัวหนังสือ ‘365 วันสำหรับนักเดินทาง’(ภูมิปัญญาจากคัมภีร์พุทธศาสนาและวัฒนธรรมจีน) เพื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาระหว่างเถรวาทและมหายาน ณ วัดฝอกวงซัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา (งานเปิดตัวหนังสือ 356 วันสำหรับนักเดินทาง)

การเปิดตัวหนังสือครั้งนี้ นำโดย พระธรรมาจารย์ซินติ้ง ประธานมูลนิธิพุทธรังษี สถาบันพุทธศาสนาเถรวาทมหายาน พระมหาอานนท์ อานนฺโท ผู้อำนวยการศูนย์การแปลคัมภีร์พุทธศาสตร์ไทย-จีน รศ.ดร.กนกพร นุ่มทอง อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.เกวลี เพชราทิพย์ ตลอดจนนักวิชาการจากประเทศไทยและไต้หวัน เข้าร่วม

พระมหาอานนท์ อานนฺโท ผู้อำนวยการศูนย์การแปลคัมภีร์พุทธศาสตร์ไทย-จีน
พระมหาอานนท์ อานนฺโท ผู้อำนวยการศูนย์การแปลคัมภีร์พุทธศาสตร์ไทย-จีน

พระมหาอานนท์ อานนฺโท กล่าวว่า ศูนย์การแปลคัมภีร์พุทธศาสตร์ไทย-จีน ภายใต้กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาระหว่างเถรวาทและมหายาน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการแปลวรรณกรรมเชิงพุทธศาสนา รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านศาสนาทั้งระดับชาติและนานาชาติ

ที่ผ่านมาจึงเชิญคณาจารย์ที่มีความรู้ความชำนาญทั้งภาษาจีนและภาษาไทยร่วมแปลคัมภีร์และหนังสือทางพุทธศาสนา โดยหลังจากคัมภีร์ทุกเล่มแปลเสร็จแล้ว ต้นฉบับจะถูกส่งต่อไปยังผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิน รวมถึงเสนอข้อคิดเห็น จากนั้นจึงปรับแก้อีกครั้ง หากตรวจสอบว่าองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ จึงตีพิมพ์และเผยแพร่ต่อไปให้พุทธศาสนิกชนสามารถศึกษาเรียนรู้ รวมถึงเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

ฝอกวงซัน ส่งหนังสือ ‘365 วัน สำหรับนักเดินทาง’ หนุนพุทธทั่วโลก
ฝอกวงซัน ส่งหนังสือ ‘365 วัน สำหรับนักเดินทาง’ หนุนพุทธทั่วโลก

ศูนย์การแปลคัมภีร์พุทธศาสตร์ไทย-จีน ดำเนินการแปลคัมภีร์ที่สำคัญมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร พระสัทธรรมปุณฑรีกสูตร คัมภีร์ 42 บท ปฐมคัมภีร์พุทธศาสนาพากย์จีน และล่าสุด ได้ทำการแปลและตีพิมพ์หนังสือ ‘365 วันสำหรับนักเดินทาง’ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา หลักปรัชญา กวีนิพนธ์ ตลอดจนคำสอนของพระมหาเถราจารย์ซิงหวิน ที่ให้ข้อคิด รวมถึงคติสอนใจสำหรับนักเดินทางและบุคคลทั่วไป

“หนังสือ 365 วันสำหรับนักเดินทาง เป็นหนังสือเล่มแรกในโครงการแปลชุดวรรณกรรมคำสอนฝอกวงซัน(佛光山教義叢書 ของศูนย์การแปลคัมภีร์พุทธศาสตร์ ไทย-จีน มูลนิธิพุทธรังษี ดังนั้น เพื่อให้หนังสือดังกล่าวเป็นที่รู้จักแพร่หลาย จึงได้จัดงานเปิดตัวในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการเผยแผ่คำสอนทางพุทธศาสนาและปรัชญาจีน อันเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชน ตลอดจนผู้สนใจทั้งวรรณกรรมและวัฒนธรรมจีน”

รศ.ดร.กนกพร นุ่มทอง
รศ.ดร.กนกพร นุ่มทอง

ขณะที่ รศ.ดร.กนกพร นุ่มทอง ในฐานะผู้แปลหนังสือเล่มนี้ เผยว่า ด้วยประสบการณ์และพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับจีนโบราณที่ศึกษามามีความคิดว่าการแปลอาจไม่ยากและใช้เวลาไม่นาน โดยร่วมกับ ผศ.ดร.เกวลี เพชราทิพย์ ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ทว่าความจริงกลับใช้เวลานานถึง 2 ปี เนื่องจากเนื้อหาเกี่ยวกับทั้งประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา และวรรณคดี

ผศ.ดร.เกวลี เพชราทิพย์
ผศ.ดร.เกวลี เพชราทิพย์

“สิ่งที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้มีความหลากหลายอย่างมาก ซึ่งเป็นการนำต้นฉบับภาษาจีนที่คัดสรรอย่างประณีตมาร้อยเรียงไว้ให้ผู้อ่านได้ใช้เตือนตน รวมถึงเป็นเครื่องจรรโลงใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงาม โดยครอบคลุมทั้งปรัชญา พุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ วรรณคดี ข้อเขียนเบ็ดเตล็ด เนื้อหาเหล่านี้ล้วนเป็นมรดกทางปัญญาอันทรงคุณค่าในวัฒนธรรมจีน”

รศ.ดร.กนกพร เสริมว่า หลังจากทำการแปลหนังสือเล่มนี้ รู้สึกชอบบทวันที่ 27 สิงหาคมเป็นพิเศษ โดยเป็นเรื่องราวของ ตู้ฝู่ ผู้แสวงหาความสันโดษและได้พบกับเพื่อนที่ห่างหายมานาน จึงสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกิดเป็นความสุขอย่างมาก ทว่าความสุขนั้นต้องหยุดลง เมื่อรับรู้ว่าวันพรุ่งนี้ต้องลาจากกันอีกครั้ง ทำให้เขาตกตะกอนความคิดว่าชีวิตนั้นมีทั้งการพบและการจากลา ซึ่งผู้อ่านสามารถนำแนวคิดไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้

นอกจากนี้ เป้าประสงค์ของหนังสือยังต้องการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้อ่าน โดยมีเนื้อหาภาษาจีนควบคู่ไปกับบทแปลภาษาไทย ทำให้สามารถอ้างอิงหรือเป็นแนวทางในการแปลภาษาได้ พร้อมกันนี้ยังแปลโดยยึดตามต้นฉบับ ส่วนที่เป็นร้อยแก้วก็ถอดเป็นร้อยแก้ว ส่วนใดที่เป็นร้อยกรองก็ถอดเป็นร้อยกรอง รวมถึงทําเชิงอรรถาธิบายในส่วนที่จําเป็น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านอีกทางหนึ่ง

อ.วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์
อ.วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์

ด้าน อ.วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาและวัฒนธรรมจีน หนึ่งในผู้ร่วมงาน กล่าวว่า แม้หนังสือมีชื่อว่า 365 วัน ทว่าเนื้อหาในหนังสือนั้นมี 366 วัน เพราะมีวันที่ 29 กุมภาพันธ์ด้วย รวมถึงเนื้อหาที่คัดสรรมีทั้งขนาดสั้นและขนาดยาว ฉะนั้น บางวันจึงมีหลายตอน ทั้งยังมีภาพประกอบสวยงามที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจวัฒนธรรมจีนได้ดีขึ้น ถือเป็นหนังสือที่น่าอ่านและมีคุณค่าเล่มหนึ่ง

“ดีใจมากที่รู้ว่าศูนย์การแปลคัมภีร์พุทธศาสตร์ไทย-จีน ทำการแปลหนังสือ 365 วัน สำหรับนักเดินทาง นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญสำหรับวงการนักแปลคัมภีร์พุทธศาสนา และหวังว่าสักวันหนึ่งมหายาน เถรวาท และวัชรยาน จะสามารถรวมกันโดยอาศัยศูนย์แปลฯ แห่งนี้เป็นจุดเชื่อมโยง”

ฝอกวงซัน ส่งหนังสือ ‘365 วัน สำหรับนักเดินทาง’ หนุนพุทธทั่วโลก
ฝอกวงซัน ส่งหนังสือ ‘365 วัน สำหรับนักเดินทาง’ หนุนพุทธทั่วโลก

ด้วยปณิธานขององคาพยพด้านพุทธศาสนาของพระมหาเถราจารย์ซิงหวิน และศูนย์การแปลคัมภีร์พุทธศาสตร์ไทย-จีน จึงได้แปลหนังสือ 365 วัน สำหรับนักเดินทาง เล่มนี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่ไปยังสถานศึกษาและโรงแรมต่างๆ ทั่วประเทศ ประหนึ่งสะพานเชื่อมโยงพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานเข้าเป็นครอบครัวชาวพุทธที่ยิ่งใหญ่ ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและประโยชน์สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมกันต่อไป