บลจ. สัญชาติญี่ปุ่น เปิดขายกองทุนรวม เพื่อนักลงทุนทั่วไปเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

บลจ. สัญชาติญี่ปุ่น เปิดขายกองทุนรวม เพื่อนักลงทุนทั่วไปเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
บลจ. สัญชาติญี่ปุ่น เปิดขายกองทุนรวม เพื่อนักลงทุนทั่วไปเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

บลจ. สัญชาติญี่ปุ่น เปิดขายกองทุนรวม เพื่อนักลงทุนทั่วไปเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซาวาคามิ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทลูกของ บริษัท ซาวาคามิ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น (ตั้งอยู่ที่เมืองโตเกียว เขตชิโยดะ) โดยนายเรียว ซาวาคามิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งมีประสบการณ์การบริหารกองทุนมายาวนานถึง 24 ปี ด้วยการจัดตั้งกองทุนเพียงกองทุนเดียว

จำนวนนักลงทุนในปี 2023 คือประมาณ 120,000 ราย ขนาดของกองทุนประมาณ 97,200 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2023 : 100 เยน = 24.86 บาท จากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย) เป็นบริษัทที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่รู้จักในวงกว้างของธุรกิจการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น 

ปัจจุบัน ในประเทศไทย ผู้คนให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเงินมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ส่วนใหญ่เป็นการเก็งกำไรจากส่วนต่างของราคาซื้อและราคาขาย ทาง บลจ. เห็นว่ายังมีผู้คนจำนวนไม่มากที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนระยะยาวที่มุ่งหวังไปถึงการเติบโตของบริษัทที่เข้าไปลงทุน 

บลจ. ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จึงได้จัดตั้งกองทุนรวมผสมซาวาคามิขึ้นมา โดยเป็นกองทุนที่ ลงทุนตามหลักการลงทุนระยะยาวอย่างแท้จริง ยึดตามแนวความคิดของบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งแตกต่างจากกองทุนทั่วไป

ทีมการลงทุนของ บลจ. ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จะทำการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบริษัทในประเทศไทยที่จะเข้าไปลงทุนอย่างละเอียดด้วยความเป็นมืออาชีพ โดยคำนึงถึงแนวคิดการลงทุนของ บลจ. รวมทั้งคัดเลือกหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีพื้นฐานดีและคาดหวังในการเติบโตในระยะยาวสอดคล้องไปกับสังคมและเศรษฐกิจไทย เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักลงทุน เนื่องจาก บลจ. ซาวาคามิ (ประเทศไทย) มีกองทุนรวมผสมซาวาคามิเพียงกองทุนเดียว

บลจ. สัญชาติญี่ปุ่น เปิดขายกองทุนรวม เพื่อนักลงทุนทั่วไปเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
บลจ. สัญชาติญี่ปุ่น เปิดขายกองทุนรวม เพื่อนักลงทุนทั่วไปเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ดังนั้น นักลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าเราจะให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะบริหารเงินลงทุนอย่างเต็มที่ที่สุดเพื่อทำให้กองทุนนี้เติบโต เสริมสร้างความมั่งคั่งและมุ่งสู่ความเป็นอิสระทางการเงินของนักลงทุนในประเทศไทย เนื่องจากหลักทรัพย์ที่ บลจ. คัดเลือกขึ้นมาเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทที่นำเสนอสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนักลงทุนจะมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นนักลงทุนคุณภาพที่มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาของประเทศ 

อีกทั้งบริษัทที่กองทุนเข้าไปลงทุน เมื่อได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากนักลงทุนก็จะทำให้มีความสามารถในการพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค มีการสร้างงาน และการจ้างงาน มีวิวัฒนาการทางด้านการผลิต ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมไปกับการเจริญเติบโตของบริษัทเหล่านั้นเอง

นักลงทุนทั่วไปที่สนใจในกองทุนรวมผสมซาวาคามิ สามารถเริ่มลงทุนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป หรือออมการลงทุนเป็นประจำแบบถัวเฉลี่ย (DCA) เริ่มต้นตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป เพื่อมุ่งสู่ความเป็นอิสระทางการเงินในอนาคต

และเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการสร้างความมั่งคั่งทั้งตนเองและสังคม หากนักลงทุนท่านใดมีความสนใจในการเป็นนักลงทุนตามแนวคิดของการลงทุนระยะยาวที่แท้จริง สามารถติดต่อ บลจ. ซาวาคามิ (ประเทศไทย) เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางที่ระบุไว้ด้านล่างได้ทุกวันทำการ