สสปท. ย้ำ ทุกชีวิตต้องไร้ความเสี่ยง ตอบโจทย์คนทำงานยุค 2023

สสปท. เน้นย้ำทุกชีวิตต้องปลอดภัย ไร้ความเสี่ยงในการทำงาน จัดสัมมนาด้านความปลอดภัยระดับนานาชาติ ตอบโจทย์คนทำงานยุค 2023

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. ภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงาน จัดงานสัมมนาด้านความปลอดภัยในการทํางานระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference (OAIC) ภายใต้แนวความคิด “Foresight for Safety : Creating Safer and Healthier Lives” โดยมีการจัดงานตั้งแต่วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2566 ทรู ดิจิทัล ปาร์ค กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผลงานวิชาการ ผลงานนวัตกรรม และผลงานเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย ผ่านเครือข่ายด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งในและต่างประเทศ

การนี้ นายสุทธิ สุโกศล ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยได้เน้นย้ำถึงนโยบาย Safety Thailand ของกระทรวงแรงงาน ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างองค์ความรู้ สร้างกระบวนการรับรู้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้านความปลอดภัย และเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้น รวมถึงนโยบายที่สำคัญของกระทรวงแรงงานในการพัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดประเทศและรองรับเศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อต้องการยกระดับการพัฒนาประเทศ

ด้าน นางบุปผา พันธุ์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. กล่าวเสริมว่า งานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานในสังคมไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับนานาชาติ ในครั้งนี้ จะเป็นการจุดประกายความคิดในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านความปลอดภัย นับเป็นความก้าวหน้าของความร่วมมือที่จะยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของกำลังคนให้ได้ระดับมาตรฐานสากลและสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างยั่งยืน

การจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก วิทยากรหลัก (Keynote Speaker) ทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานความร่วมมือจากต่างประเทศ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานขององค์กรอย่างยั่งยืน อาทิ นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ, ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศาสตราจารย์ นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, Mr.Kiyoshi Sumi Japan Industrial Safety and Health Association (JISHA), Mr.Jae Pil Chang, Ph.D. Director of the Occupational Health Center for Electronics Industry, Korea Occupational Safety and Health Agency (KOSHA), Miss Yuka Ujita Occupational Safety and Health Specialist, International Labour Organization (ILO), นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สสส.), นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัท พัฒนาเมืองขอนแก่น (เคเคทีที) จำกัด และนางบุปผา พันธุ์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความปลอดภัยจากองค์กรและหน่วยงาน รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ การนำเสนอผลงานวิชาการในระบบความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมบูธนิทรรศการ และเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการสัมมนาได้ทาง facebook https://www.facebook.com/tosh.or.th