BEDO ร่วมกับ สอวช. และ สสว. ขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ

เมื่อ 2 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องจามจุรีบอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส BEDO ร่วมกับ สอวช. และ สสว. จัดสัมมนาแนะแนวทางทำธุรกิจสู่ความยั่งยืนด้วย BCG Economy พร้อม เผยแพร่ทิศทางการขับเคลื่อน BCG ไทยสู่สากล อนาคตเศรษฐกิจชีวภาพ และมุมมองจาก ผปก. ต้นแบบ ทั้ง SCG ลำปาง สิงห์เอสเตท และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก ในการยกระดับธุรกิจด้วยเศรษฐกิจ ชีวภาพ หวังจุดประกาย แนวคิดให้ SME ด้าน BCG เกือบ 5 แสนราย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นกลไก ร่วมขับเคลื่อน ให้เศรษฐกิจ BCG สร้าง GDP เพิ่มขึ้น 1 ล้านล้านบาทในปี 2570

นายกิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อํานวยการ สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เปิดเผยว่า สอวช. ร่วมกับ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) จัดงานสัมมนาปรับแนวคิดเพื่อเปลี่ยน โลก : ยกระดับ SME ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ” ในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ หรือ Bioeconomy ของประเทศไทย รวมถึงแนวคิด การดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึง ความหลากหลายทางชีวภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน และแนวทางการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เข้าถึงโอกาสในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจชีวภาพ

ทั้งนี้ เศรษฐกิจชีวภาพ เป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของไทยด้วย Bio-Circular- Green Economic Model (BCG) และ สอวช. มีบทบาทและภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมให้เหมาะสม ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในการประยุกต์ใช้แนวคิด BCG ด้วยฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือ BCG Indicators ขึ้นในการเชื่อมโยงมาตรการและการขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อการสนับสนุนและยกระดับ MSME/SME ให้มีการเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืน

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า จากการดําเนินธุรกิจของนานาประเทศที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นได้ทั้งโอกาสหรืออุปสรรคในการทําธุรกิจ ขณะที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยกว่า 3.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 99.5 ของวิสาหกิจทั้งประเทศ ยังมีการพัฒนาตามแนวทางดังกล่าวไม่แพร่หลายนัก สสว. ซึ่งมีบทบาทในการกําหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมเอสเอ็มอีของประเทศ ภายใต้แผนการส่งเสริมเอสเอ็มอี ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570) จึงกําหนดแนวทางการส่งเสริมให้เอสเอ็มอีปรับตัวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการประยุกต์ใช้ BCG Economy เพื่อยกระดับและเพิ่มโอกาสที่จะเข้าสู่การแข่งขันระดับโลก ลดอุปสรรคจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers : NTBs) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เปิดเผยว่า การดําเนินงานของภาคธุรกิจในปัจจุบันไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้นเพื่อแสวงหาผลกําไรเพียงอย่างเดียว แต่ภาคธุรกิจยังต้องให้ความสําคัญกับความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนข้อกําหนดของมาตรฐานต่างๆ ตามที่กฎหมายกําหนด สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ เบโด้ เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทาง ชีวภาพ และพัฒนานวัตกรรม เครื่องมือ กลไก เพื่อนําไปส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการส่งเสริมให้เกิดการดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ

สําหรับงานสัมมนาปรับแนวคิดเพื่อเปลี่ยนโลก : ยกระดับ SME ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ” ยังได้รับ เกียรติจาก นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมให้ทิศทาง และนโยบายการขับเคลื่อน BCG ของไทยสู่สากล นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ร่วมฉายภาพอนาคตเศรษฐกิจชีวภาพของไทย นอกจากนี้ ยังมีการนําเสนอแนวทางการพัฒนา BCG Indicator และมุมมองของผู้ประกอบการต้นแบบ ได้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด บริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน) และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก ตัวแทนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ประสบความสำเร็จในการดําเนินธุรกิจชีวภาพ มาร่วมถ่ายทอดแนวทางการดําเนินธุรกิจด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยสามารถนําไปปรับใช้ในการดําเนินธุรกิจ สร้างสมดุลต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พึ่งพาตัวเองเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป