NEA สร้างนักรบทางธุรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างเข้มแข็งในยุค New Normal

สถาบัน NEA กับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย สร้างนักรบทางธุรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างเข้มแข็งในยุค New Normal

 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา นางภาวินี รวยรื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ เผยแนวทางของสถาบัน NEA ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยผ่านรายการ จับคู่ธุรกิจ โดยกล่าวว่า สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEW ECONOMY ACADEMY) หรือ สถาบัน NEA เป็นหน่วยงานภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

มีภารกิจหลักคือการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยอย่างครบวงจร ให้สามารถดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้และจัดฝึกอบรม/สัมมนา ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและมุ่งเน้นการเข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online เพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตต่อเนื่องและยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงความสำเร็จของ ปี 2565 ที่ผ่านมาว่า สถาบัน NEA ได้พัฒนาผู้ประกอบการทั้งสิ้นกว่า 61,000 ราย โดยใน 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ ปี 2562 ถึงปัจจุบัน สถาบัน NEA ได้พัฒนาผู้ประกอบการทั้งสิ้นกว่า 157,000 ราย ทั้งในรูปแบบอบรมสัมมนา และในระบบ E-Academy นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับสถาบัน NEA ได้รับการพัฒนาศักยภาพจนสามารถต่อยอดเข้าสู่กิจกรรมอื่นๆ ของกรม อาทิ งานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรมเจรจาการค้า โครงการ Thaitrade.com และโครงการอบรมสัมมนาในโครงการอื่นๆ ของกรม

นางภาวินี รวยรื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2566 นี้ สถาบัน NEA กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการมากถึง 116 หลักสูตร 58 กิจกรรม ใน 4 ด้านหลักๆ ได้แก่ (1) หลักสูตรด้านความรู้พื้นฐานด้านการค้าระหว่างประเทศ อาทิ โครงการความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก โครงการ Young Exporter from Local to Global (YELG) โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic)

(2) หลักสูตรด้านการสร้างช่องทางตลาด อาทิ โครงการครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Academy โครงการเจาะลึกตลาดต่างประเทศในยุคการค้าใหม่ (3) หลักสูตรการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ส่งออกและเครือข่าย อาทิ โครงการ ผู้ส่งออกอัจฉริยะ Smart Exporter และ (4) หลักสูตรสร้างมูลค่าเพิ่มและธุรกิจกระแสใหม่ อาทิ โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ UpSkill & ReSkill โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to be CEO เป็นต้น

ปัจจุบัน สถาบัน NEA ได้ปรับรูปแบบการจัดอบรมสัมมนาให้สามารถดำเนินการได้ทั้งในแบบ Onsite แบบ Online และแบบ Hybrid ที่รองรับผู้เข้าอบรมแบบ Onsite และผู้เข้าอบรมแบบ Online ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีการอบรมและเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล (E-Academy) เพื่อรองรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแต่ไม่ค่อยมีเวลาให้สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่เป็นการอบรมผ่านระบบ Online ในรูปแบบห้องเรียน e-learning ที่มีหลักสูตรเด่นๆ เช่น หลักสูตรเพื่อการค้าระหว่างประเทศ หลักสูตร The Guru ปันความรู้ จากกูรู สู่ภูมิภาค หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านการส่งออก หลักสูตรความรู้ด้าน E-Commerce และการค้ายุคใหม่ และหลักสูตรความรู้ด้านการเจาะตลาดต่างประเทศ นางภาวินี รวยรื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กล่าว

การฝึกอบรมสัมมนาทุกหลักสูตร ทุกกิจกรรม ทุกโครงการของ NEA สามารถเข้าร่วมได้ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกหลักสูตรถูกออกแบบมาให้เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการทุกระดับธุรกิจ ทุกเพศ ทุกวัย มีทั้งความรู้ด้านพื้นฐาน ช่องทางการตลาด ธุรกิจกระแสใหม่ และอื่นๆ จึงอยากเชิญชวนทุกคนเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรา โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหว ข่าวสาร และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://nea.ditp.go.th/ หรือ https://facebook.com/nea.ditp/ และ [email protected] สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรสายด่วน 1169 กด 1