ฟาร์มเฮ้าส์ จัดอบรมบุคลากร อัปสกิลการสื่อสารในยุค Digital พร้อมปล่อยปูคืนสู่ทะเล สร้างสมดุลแห่งธรรมชาติ

ฟาร์มเฮ้าส์ จัดอบรมบุคลากร อัปสกิลการสื่อสารในยุค Digital

พร้อมปล่อยปูคืนสู่ทะเล สร้างสมดุลแห่งธรรมชาติ

 

อภิชาติ ธรรมมโนมัย ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ฟาร์มเฮ้าส์” จัดอบรมบุคลากรในหัวข้อ Leadership & Growth Mindset เรียนรู้ศิลปะการสื่อสารในยุค Digital โดยมี ดร.รณพรหม ชุนงาม เป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรรุ่นใหม่ให้สามารถขับเคลื่อนและยกระดับองค์กรให้เป็นไปตาม Core Value ขององค์กร คือ “ACTIVE”

ได้แก่ Attitude ทัศนคติเชิงบวกต่อตัวเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร, Commitment รักษาคำมั่นสัญญามีความมุ่งมั่นตั้งใจทำได้ตามเป้าหมาย, Teamwork ทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างรู้หน้าที่, Innovation สร้างสรรค์ ปรับปรุงพัฒนาสิ่งใหม่ Value สร้างคุณค่าให้ตัวเอง องค์กรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ Ethics มีจริยธรรมในการทำงาน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต

ในโอกาสนี้ 2 ผู้บริหาร อภิชาติ ธรรมมโนมัย และ อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย ยังนำทีมพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม “ปล่อยคืนปูสู่ทะเล” สร้างสมดุลธรรมชาติ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลไทย เพื่อรักษาความยั่งยืนของระบบนิเวศ ตามนโยบายของฟาร์มเฮ้าส์ที่มุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงโลก ด้วยแนวทาง ESG (Environment, Social, and Governance) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566 ณ ธนาคารปูม้าและแพปลาชุมชนแหลมผักเบี้ย

กิจกรรมปล่อยปูคืนสู่ทะเล
กิจกรรมปล่อยปูคืนสู่ทะเล

จัดอบรมบุคลากรในหัวข้อ Leadership & Growth Mindset เรียนรู้ศิลปะการสื่อสารในยุค Digital
จัดอบรมบุคลากรในหัวข้อ Leadership & Growth Mindset เรียนรู้ศิลปะการสื่อสารในยุค Digital