รมว.คลัง เยี่ยมชมงานลูกค้าวิสาหกิจชุมชน ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

รมว. คลัง เยี่ยมชมงานลูกค้าวิสาหกิจชุมชน จังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี

          

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนขุขันธ์ซุปเปอร์กรีน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานคันนาทองคำ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งประกอบธุรกิจฟาร์มศุขเมลอน & ผักสลัด ดำเนินธุรกิจปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ได้แก่ ผักสลัดสายพันธุ์ต่างๆ มะเขือเทศทานสดหลากชนิด และเมลอน เป็นต้น

ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการควบคุมระบบการให้น้ำ สารอาหารและอุณหภูมิด้วยระบบตรวจจับอัตโนมัติและปลูกในระบบโรงเรือนทั้งหมด ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพและมีกระบวนการผลิตที่ปลอดสารพิษ

จากนั้น เดินทางไปเยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนฟรุตฟาร์ม จังหวัดอุบลราชธานี ที่ดำเนินธุรกิจปลูกกล้วยหอมทองจำหน่ายไปยังร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ศูนย์การค้าโลตัส และส่งออกจำหน่ายไปยังประเทศญี่ปุ่น

โดยเป็นหัวขบวนหลักของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดยโสธร ซึ่งมีการรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ และ สนับสนุนการนำนวัตกรรมและผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ในกระบวนการผลิตกล้วยหอมทอง เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล

วิสาหกิจชุมชนขุขันธ์ซุปเปอร์กรีนและฟรุตฟาร์มได้เข้าร่วมโครงการบูรณาการการออกแบบ-การจัดการเชิงพื้นที่ แก้หนี้ แก้จนตามแนวทาง D&MBA : Design & Manage by Area ที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนการพัฒนากระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ ออกแบบการเชื่อมโยงทางธุรกิจอย่างครบวงจรบนสาเหตุและปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่นั้นๆ

รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานในชุมชน โดย ธ.ก.ส. ให้การสนับสนุน ตั้งแต่การเสริมความรู้ด้านกระบวนการผลิต การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ การทำบัญชี การควบคุมคุณภาพผลผลิต การอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการสนับสนุนเงินทุนผ่านสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยให้ทั้ง 2 วิสาหกิจชุมชน สามารถต่อยอดธุรกิจไปสู่การจัดการและแก้ไขปัญหาหนี้สินในชุมชนอย่างแท้จริง โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา กรรมการ ธ.ก.ส. นายนรินทร์ สมสะอาด ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. คณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566