ธ.ก.ส. เติม 3 พันล้าน เสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงไทย และสร้างความมั่นคงทางทรัพยากร

ธ.ก.ส. เติม 3 พันล้าน เสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงไทย และสร้างความมั่นคงทางทรัพยากร

ธ.ก.ส. จัดสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2 วงเงิน 3,000 ล้านบาท ให้ผู้ประกอบการประมงในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน และค่าลงทุนในการปรับปรุงอุปกรณ์การทำประมงให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

เสริมสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรทางทะเลและอาหารอย่างยั่งยืน โดยรัฐบาลช่วยรับภาระในการชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 4 ต่อปี สำหรับผู้ที่สนใจ ยื่นความประสงค์ได้ที่สำนักงานประมงจังหวัด ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2566

นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2 วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท

เพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงในการประกอบอาชีพและปรับปรุงสภาพเรือและอุปกรณ์การทำประมงให้ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับกฎ IUU (Illegal Unreported and Unregulated Fishing) อันนำไปสู่การรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างยั่งยืนและยกระดับการประมงไทยไปสู่ระดับสากล

สำหรับคุณสมบัติในการขอสินเชื่อ ต้องเป็นผู้ประกอบการประมงรายคนหรือผู้ประกอบการประมงนิติบุคคล ทั้งประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ที่มีเรือประมงขนาดต่ำกว่า 60 ตันกรอส มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพประมงไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีทำการประมงพาณิชย์ ต้องมีใบอนุญาตทำประมงพาณิชย์ และหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

พื้นที่ดำเนินโครงการ 23 จังหวัด ติดชายฝั่งทะเล ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล ตรัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง และกรุงเทพมหานคร

วงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน 5,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 โดยรัฐบาลช่วยรับภาระในการชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 4 ต่อปี กำหนดชำระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 7 ปี และไม่เกิน 30 กันยายน 2573 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานประมงจังหวัด หรือสอบถามรายละเอียดสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้านท่าน หรือ Call Center 02 555 0555