กรมอนามัย ปั้น HL Coach รุ่น 2 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับเครือข่ายสุขภาพ

กรมอนามัย ปั้น HL Coach รุ่น 2 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับเครือข่ายสุขภาพ
กรมอนามัย ปั้น HL Coach รุ่น 2 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับเครือข่ายสุขภาพ

กรมอนามัย ปั้น HL Coach รุ่น 2 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับเครือข่ายสุขภาพ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมนักส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพมืออาชีพ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566 เร่งยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ทั้งในส่วนขององค์กร ชุมชน และประชาชน เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข แกนนำชุมชน ให้เข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านการสุขภาพ

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2566) ดร.นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยในการเป็นประธานการอบรมนักส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพมืออาชีพ รุ่นที่ 2 (HL Coach 2) ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขว่า

ปัจจุบันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังยังเป็นปัญหาสำคัญของคนไทย เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม จากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 6 ปี 2562-2563 โดยสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย พบว่า ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์และอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น

มีภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.2 โรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.4 โรคเบาหวานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.5 ไขมันในเลือดสูงขึ้น ร้อยละ 56.8 และจากการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2562 โดยกรมอนามัย พบว่า คนไทยมีคะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ด้านสุขภาพ ร้อยละ 65 และทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การเข้าถึง รองลงมาคือ การทบทวน ซักถาม ตามลำดับ

“จากปัญหาดังกล่าว ประกอบกับรัฐบาลได้มีแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้วยการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีเป้าหมายเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เชื่อมโยงทุกกลุ่มวัย และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

กรมอนามัยจึงได้เร่งยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ทั้งในส่วนขององค์กร ชุมชน และบุคคล โดยพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข แกนนำชุมชน และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อลดการเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก่อนวัยอันควร” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ด้าน นายแพทย์ศุภฤกษ์ สื่อรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมอนามัย ได้ดำเนินการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL : Health Literacy) และเสริมสร้างทักษะสุขภาพประชาชน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานตลอดมา เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชนทั่วประเทศ


พร้อมยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง เข้าใจข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ประชาชนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง และตัดสินใจดูแลสุขภาพตนเองได้ ส่งผลให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปในทิศทางที่ดีขึ้น สามารถปรับตัวกับวิถีชีวิตปัจจุบัน

“การอบรมนักส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพมืออาชีพ (HL Coach) เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขได้นำความรู้ไปเสริมสร้างศักยภาพในการออกแบบและจัดบริการสุขภาพด้านสุขภาพ ด้วยการโค้ช และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมกับทักษะการสื่อสารที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ

รวมถึงสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเพื่อขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ขยายเครือข่ายชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชน เข้าถึง รับรู้ เข้าใจ ประเมินข้อมูลด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้อง เพื่อประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น ผลลัพธ์สุขภาพดีขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กล่าว