กรมการขนส่งทางบก-แฟลช เอ็กซ์เพรส อบรม ความปลอดภัยในการขนส่ง

กรมการขนส่งทางบก จับมือ แฟลช เอ็กซ์เพรส มุ่งเน้นสร้างวินัยและความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่รถขนส่ง ร่วมจัดทำหลักสูตรอบรม e-Learning ด้านความปลอดภัยในการขนส่ง สำหรับพนักงานขับรถขนส่ง สามารถเข้ารับชมคลิป VDO ได้ผ่านเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ณ ปัจจุบันธุรกิจการขนส่งพัสดุในประเทศไทยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการให้บริการขนส่งด้วยรถกระบะ 4 ล้อ และรถจักรยานยนต์มากขึ้น ซึ่งธุรกิจดังกล่าวส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนช่วยสร้างงานสร้างรายได้ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชน

อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญต่อการใช้รถใช้ถนน เนื่องจากเป็นผลดีต่อทั้งผู้ขับขี่เอง และเพื่อนร่วมทางรอบข้างกรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย

จึงได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ขับขี่และผู้ประกอบธุรกิจรับส่งพัสดุเพื่อให้มีมาตรฐานการให้บริการขนส่งอย่างปลอดภัย เช่น ผู้ขับขี่ขนส่งต้องมีใบอนุญาตขับรถที่ยังไม่หมดอายุ รถที่นำมาใช้ขนส่งต้องจดทะเบียนถูกต้อง รวมถึงการสนับสนุนเอกชนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน

กรมการขนส่งทางบกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการร่วมมือกับ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด จัดทำหลักสูตรอบรม e-Learning ด้านความปลอดภัยในการขนส่ง สำหรับผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ขับขี่รถขนส่งทั่วประเทศ ผลิตคลิป VDO เพื่อเป็นสื่อให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ขับขี่รถขนส่ง ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถรับชมคลิป VDO ได้ผ่านเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com

ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนด้วยตนเอง โดยมีเป้าหมายให้ผู้ประกอบการ ผู้ขับขี่รถขนส่ง หรือประชาชนที่สนใจ ที่ได้รับชมคลิปแล้วจะมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดจิตสำนึกและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการขับขี่ได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

นายคมสันต์ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด กล่าวว่า พันธกิจหลักของบริษัท คือ การให้ความสำคัญด้านการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาบริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยด้านจราจรของพนักงานขับรถขนส่งทุกคนมาโดยตลอด ด้วยการมุ่งสร้างจิตสำนึก และความรู้ในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งกวดขันให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ แฟลช เอ็กซ์เพรส ร่วมมือกับ กรมการขนส่งทางบก

สนับสนุนการจัดทำสื่อประกอบเนื้อหาหลักสูตรอบรม e-Learning ในหัวข้อเรื่อง “ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง” ในรูปแบบคลิป VDO ให้ความรู้หัวข้อต่างๆ ความยาว 7-10 นาที โดยเนื้อหาหลักสูตรอบรม e-Learning ด้านความปลอดภัยในการขนส่งประกอบไปด้วย 9 หัวข้อหลักที่สำคัญ ได้แก่

หัวข้อที่ 1. สถานการณ์อุบัติเหตุในประเทศไทย 2. การตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 3. การขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ 4. การคาดการณ์อุบัติเหตุและรับรู้ความเสี่ยง 5. มารยาทในการขับรถบนท้องถนน 6. การประเมิน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 7. อุปกรณ์ความปลอดภัย และข้อกำหนดความปลอดภัยในการบรรทุกสินค้า 8. ชั่วโมงการทำงาน และหัวข้อที่ 9. การบริหารจัดการความเหนื่อยล้า

นอกจากนี้ แฟลช เอ็กซ์เพรส ยินดี และยังพร้อมให้การสนับสนุน และส่งเสริมกับหน่วยงานภาครัฐในอนาคตข้างหน้าหากมีโครงการ และกิจกรรมดีๆ เพื่อตอบแทนสังคมต่อไป