โอ เทพรัตน์ ยกระดับ ศก. ฐานราก ผ่าน “O TEPPARAT : The CSV Creator”

“โอ เทพรัตน์” ผู้รังสรรค์ของที่ระลึกเอเปค 2022 ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการแสดงผลงานศิลป์ CRAFT NEXT “O TEPPARAT : The CSV Creator”

นายเทพรัตน์ สงเคราะห์ หรือ “โอ เทพรัตน์” ในฐานะนักคิด นักเขียน และได้ชื่อว่าเป็นนักอภิปรัชญา นักสร้างสรรค์ นักสื่อสาร นักวิทยาศาสตร์ และผู้เป็นเจ้าของแนวความคิดธุรกิจจิตสาธารณะที่ได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาพัฒนาสร้างมูลค่าและหลายผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้นำมาพัฒนาต่อยอดเป็นของที่ระลึกสำหรับผู้นำโลกในการประชุมเอเปค 2022 ที่ผ่านมา

โอ เทพรัตน์ เปิดเผยถึงการจัดงานนิทรรศการ CRAFT NEXT ที่มีแนวคิดหลักในการจัดงานคือการสร้างสรรค์คุณค่าร่วม หรือ Creating Shared Value (C S V) “ในนิยามของผม C S V จะมี 3 องค์ประกอบด้วยกัน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาการทำงานของผม คือ ธุรกิจจิตสาธารณะ ที่ทำมาตลอดกว่า 10 ปี เพราะผมเชื่อว่าโลกนี้คือการให้ที่แท้จริง”

“นอกจากจะทำให้สังคมให้ผู้อื่นแล้ว เราต้องไม่เบียดเบียนตัวเราด้วย เราควรซื่อสัตย์ต่อตัวเราเองว่าเราทำธุรกิจหรือทำงานก็เพื่อต้องการผลประกอบการหรือผลสำเร็จที่ดีต่อชีวิตตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันเรายังสามารถให้สิ่งที่เราทำนั้นเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ด้วย ทั้งผู้คนและสภาพแวดล้อมของโลกที่สงบสุข สรุปคือ คุณค่าร่วมที่ดีที่สุด จะต้องมีคุณค่าร่วมกันทั้งระหว่างเราและผู้อื่น ทั้งในภาคการค้าและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยซึ่งก็คือโลกของเราอันเหมือนบ้านของเราทุกคน ซึ่งผมนิยามเป็นประโยคสั้นๆ ว่า C S V คือ เราอยู่ดี เขาอยู่ได้ ไร้พิบัติ”

โดยการจัดแสดง CRAFT NEXT “O TEPPARAT : The CSV Creator” ครั้งนี้เป็น Edition แรกของการจัดแสดงผลงานศิลป์สร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดธุรกิจจิตสาธารณะ หรือ CSV ที่ปรากฏให้เห็นทั้งรูปแบบกายภาพและจิตภาพ โดยแนวคิดของงานทั้งหมดจะมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ การใช้แนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมนำนั้นจะทำให้มีโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์นั้นๆ เกิดเป็นห่วงโซ่แห่งคุณค่าก่อนจะตกผลึกรวมก้อนเป็นแก่นแกนที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบและเบื้องหลังชิ้นงานของที่ระลึกจากราชอาณาจักรไทยสำหรับผู้นำโลกในการประชุมเอเปค 2022 รวมถึงงานศิลป์สร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จัดทำขึ้นจากแนวคิด Creating Shared Value และระบบเศรษฐกิจใหม่ BCG Model จำนวน 20 ชิ้นงาน ที่ได้ชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเอกด้วยทุนชุมชนและทุนวัฒนธรรม

อาทิ ชะลอมโมโนแกรม ภาพดุนโลหะรัชตะแสนตอก กล่องใส่เครื่องประดับดุนโลหะรัชตะหมื่นตอก ชุดเครื่องผ้าจตุราภรณ์ เก้าอี้เงินแสนตอก กระจกลิเก ฉากใหญ่ กระเป๋าเรซิ่นตีนจก ชุดที่นั่งมหภาค โนราราตรี สุวิมลฮิ้วเมี่ยน ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าด้วยทุนชุมชน OTOP นวัตวิถี บรรจุภัณฑ์วัชพืชพรีเมียม โดยชิ้นงานทั้งหมดจะจัดแสดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ณ ลิฟวิ่ง แกลลอรี่ 1 ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

เทพรัตน์ สงเคราะห์ หรือ “โอ เทพรัตน์”

นักคิด นักเขียน และได้ชื่อว่าเป็นนักอภิปรัชญา นักสร้างสรรค์ นักสื่อสาร และนักวิทยาศาสตร์ มีประสบการณ์ร่วมงานกับซูเปอร์แบรนด์แฟชั่นของโลกมากว่า 10 แบรนด์ และได้นำประสบการณ์ความรู้ความสามารถมาใช้พัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนมากกว่า 10,000 ผลิตภัณฑ์ โดยงานแต่ละชิ้นได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานระดับ Master Piece ที่ทรงคุณค่า รวมถึง โอ เทพรัตน์ เคยมีผลงานที่ได้รับการบันทึกลงใน Guinness Book World Record ถึง 2 ครั้งด้วยกัน