ซีพีเอฟ ถอดโมเดลดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ถ่ายทอดความรู้สู่สถานศึกษา

ซีพีเอฟ ถอดโมเดลดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ถ่ายทอดความรู้สู่สถานศึกษา

 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ยกโมเดลความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชน ควบคู่กับการนำแนวทาง BCG Economy ประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา ส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริง

นายจารุบุตร เกิดอุดม รองกรรมการผู้จัดการ สำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (SHE&En) ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจและมีส่วนร่วมดูแลสังคมและชุมชนในทุกมิติ รวมไปถึงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ ด้วยการนำแนวทางการปฏิบัติจริงในโรงงานและเกิดผลสำเร็จ ถ่ายทอดความรู้สู่สถานศึกษาและเยาวชน อาทิ การนำความรู้ในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะและสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนในกิจกรรม “CPF SHE&En Active Learning” ที่มีการดำเนินการในโรงเรียนใกล้สถานประกอบการ เนื่องจากบริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กและบุคลากรทางการศึกษา เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ

โดยล่าสุด มีการส่งมอบโครงการให้โรงเรียนที่มีการดำเนินโครงการได้สำเร็จ 100% ได้แก่ โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า (เปรมประชารัฐวิทยา) อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้สถานประกอบการ และเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ภายใต้การดูแลของซีพีเอฟ

“ซีพีเอฟ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความรู้ไปยังเยาวชนในโรงเรียนต่างๆ ผ่านกิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ เพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยต่อเด็กๆ และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการให้ความรู้กับเยาวชนในการรับมือกับอันตรายใกล้ตัว ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ ทั้งการปฐมพยาบาลเพื่อการฟื้นคืนชีพ หรือ CPR การอบรมดับเพลิงขั้นต้น

ซึ่งดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ซี่งมีการดำเนินการกับนักเรียนและบุคลากรทั้งโรงเรียนรวม 150 คน นอกจากนี้ ทีมงานด้าน  SHE&En ของซีพีเอฟ ยังได้ปรับปรุงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหมั และสายต่อลงดิน เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด เพื่อให้ทุกคนในโรงเรียนมีความปลอดภัยมากขึ้นทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ปรับปรุงเครื่องกรองน้ำดื่ม ทำให้มีน้ำดื่มที่สะอาด ถูกสุขอนามัย

ควบคู่กับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการนำแนวทาง BCG มาใช้ในการการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน ต่อยอดสู่ครอบครัว ทั้งฝึกอบรมแยกขยะ จัดให้มีถังแยกประเภท การนำขยะมาใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่า เป็นต้น” นายจารุบุตร กล่าว

นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากซีพีเอฟ ด้านความปลอดภัยและแนวทาง BCG ไปใช้  จนเกิดผลสำเร็จ อาทิ  โครงการ SAFETY SCHOOL ของสายธุรกิจอาหารสัตว์บก โดย โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้รับรางวัลโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2565 จากการเดินหน้าให้ความรู้ด้าน SHE&En แก่โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย อย่างต่อเนื่องมานานกว่า 5 ปี

จนกลายเป็นหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ด้วยการเรียนรู้ความปลอดภัย ทั้งการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เรียนรู้พิษภัยของยาเสพติด ถ่ายทอดความรู้กิจกรรม 5 ส. การจัดการขยะ และการอนุรักษ์พลังงาน ทำให้เยาวชนรู้จักจุดเสี่ยงและสามารถค้นหาจุดเสี่ยง ที่ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและอัคคีภัยในโรงเรียน ส่งผลให้ไม่มีการบาดเจ็บและสูญเสียทรัพย์สิน หรืออุบัติเหตุเป็นศูนย์

จากความรู้เรื่องความเสี่ยงที่นักเรียนได้รับจากทีมงานของซีพีเอฟและวิทยากรจากภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชนในการสร้างสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา และโรงเรียนยังผ่านการรับรองสถานศึกษาปลอดภัยระดับประเทศ 4 ปีต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาสู่โรงเรียนต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศได้อย่างน่าภูมิใจ

และบริษัทได้ต่อยอดการจัดอบรมแก่โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา รวมทั้งมีแนวทางขยายโครงการนำหลักสูตรและระบบการบริหารจัดการ ไปขยายผลในโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงและต่างจังหวัด โดยปี 2566 จะดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรด้วยการใช้สื่อ VDO ในการเรียนการสอน ให้โรงเรียนมีหลักสูตรด้านความปลอดภัยเป็นคู่มือการศึกษา พร้อมมอบหลักสูตรให้ สพฐ. หรือกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

นอกจากนี้ โครงการ SAFETY SCHOOL สร้างความปลอดภัยให้กับโรงเรียนในชุมชน โดย ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นอีกหนึ่งปัจจัยขับเคลื่อนให้ศูนย์ฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นประจำปี 2565 เป็นปีที่ 15 เข้าร่วมให้ความรู้และสนับสนุนกิจกรรมวันชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ด้วยกิจกรรมอบรมความปลอดภัยแก่นักเรียนและครู โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร และโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ใน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยฯ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในกรณีพบเห็นหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ อบรมความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าและการฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (CPR) โดยพนักงานซีพีเอฟและหน่วยงานราชการ ควบคู่กับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดการขยะ และการเก็บขยะชายหาด./