บีเจซี ติดดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ต่อเนื่องปีที่ 2

บีเจซี ติดดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ต่อเนื่องปีที่ 2 ด้วยคะแนนสูงสุดของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ บีเจซี ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องปีที่ 2 ในอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing กลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets ด้วยคะแนนรวม 89 คะแนน ในการประเมินความยั่งยืนขององค์กรทั่วโลกของ S&P ปี 2565

และเป็นคะแนนสูงสุดของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing ซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการนำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาขับเคลื่อนธุรกิจโดยสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คะแนนสำหรับเกณฑ์ทางสังคม เป็นผลมาจากการให้ความสำคัญด้านแรงงานสัมพันธ์โดยเน้นการไม่เลือกปฏิบัติ และกลุ่มบริษัทยังมีโปรแกรมเพื่อดึงดูดพนักงานใหม่ๆ และรักษาพนักงานเดิมที่มีประสิทธิภาพ ส่วนคะแนนสำหรับเกณฑ์ด้านการกํากับดูแลและเศรษฐกิจ มาจากการพัฒนาและปรับปรุงโครงการต่างๆ และส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

และคะแนนสำหรับเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นผลมาจากการควบคุมประสิทธิภาพการดําเนินงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยกลุ่มบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและปรับปรุงการผลิตในทุกๆ ด้าน เน้นการใช้วัตถุดิบในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่น้อยลง มีการลดการใช้น้ำตลอดการดําเนินงาน และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและปรับปรุงการเกษตรอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI ถูกพัฒนาขึ้นในปี 2542 โดยเป็นตัวชี้วัดที่ผู้ลงทุนทั่วโลกใช้เป็นข้อมูลเพื่อเลือกลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ DJSI มีการใช้ข้อมูลเชิงลึกที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพผ่านแบบประเมินด้านความยั่งยืน Corporate Sustainability Assessment (CSA) ซึ่งครอบคลุมใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลและเศรษฐกิจ (ESG)