ปณด เปิดตัว Healthcare Solutions บริการขนส่งด้านยาและเวชภัณฑ์

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น เปิดตัว Healthcare Solutions หวังให้คนไทย รับบริการด้านสาธารณสุขอย่าง “เท่าเทียม ทั่วถึง ทันเวลา เพื่อสุขภาวะคนไทย”

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ที่ ไปรษณีย์กลาง บางรัก บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด) เปิดตัว บริการขนส่งด้านยาและเวชภัณฑ์ (Healthcare Solutions) โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องงานด้านสาธารณสุข สถาบันทางการแพทย์และสถานพยาบาล เข้าร่วมงาน

ภายในงาน คุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด) ได้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลายเป็นวิกฤตทางสุขภาพของคนไทย ถึงแม้ ณ วันนี้สถานการณ์จะดีขึ้น แต่เรื่องการดูแลสุขภาพ (Healthcare) ยังเป็นเรื่องที่สำคัญของคนไทย

ดังนั้น ปณด จึงได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ (Healthcare Solutions) ตามหลักมาตรฐานสากลและองค์การอนามัยโลก (WHO) พร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งหวังลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข

นอกจากนี้ ในงานดังกล่าวมีการเสวนาจากทีมผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องด้าน Healthcare Solutions ในหัวข้อ “Healthcare Solutions อนาคตโลจิสติกส์ไทย”

ด้าน คุณพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการ ปณด กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นให้บริการด้านสาธารณสุข อย่าง “เท่าเทียม ทั่วถึง ทันเวลา เพื่อสุขภาวะคนไทย” เป็นหัวใจสำคัญในบริการจัดส่งด้านยาและเวชภัณฑ์ (Healthcare Solutions) ของ ปณด

คุณพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการ ปณด

ที่ผ่านมาได้พัฒนาประสิทธิภาพและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชน ซึ่งจากประสบการณ์และความพร้อมที่ ปณด ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และองค์การเภสัชกรรม ดำเนินโครงการจัดส่งน้ำยาล้างไต ถือเป็นก้าวแรกที่ ปณด ให้บริการ “Healthcare Solutions” หลังได้รับส่งมอบจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตั้งแต่ปี 2558

จนถึงปัจจุบันดำเนินการจัดส่งน้ำยาล้างไตและอุปกรณ์มากถึง 3 ล้านถุงต่อเดือน หรือกว่า 36 ล้านถุงต่อปี ให้กับผู้ป่วยสิทธิบัตรทองมากกว่า 3 หมื่นราย และด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ปณด ได้ร่วมกับ 14 องค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนจัดทำ “โครงการสร้างโลกสีเขียว” เพื่อถุงน้ำยาล้างไตที่ใช้แล้วนำมารีไซเคิล แปรรูปกลับมาใช้ประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อช่วยการลดอุณหภูมิของโลกหรือภาวะโลกร้อน

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมรองรับการขยายตัว Healthcare Solutions ด้วยการจัดทำแผนสร้างคลังเก็บยาในภูมิภาคจากส่วนกลางที่ปัจจุบันอยู่ที่สำนักงานบางนา โดยนำร่องที่ จ.พิษณุโลก และเตรียมขยายเพิ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จ.นครราชสีมา และ ภาคใต้ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมให้บริการผ่านศูนย์กระจายสินค้าทุกภูมิภาคทั่วประเทศมากถึง 26 แห่ง เป็นของ ปณด 10 แห่ง และศูนย์ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อีก 16 แห่ง

และเพื่อการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ปณด ได้นำเทคโนโลยีระบบ API และ OMS มาใช้ในการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ในโครงการอื่นๆ อาทิ โครงการขนส่งตัวอย่างเลือดและจัดส่ง DNA จากสถานพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อการวิจัยในโครงการ Genomics Thailand โครงการจัดส่งกระดาษซับหยดเลือดของเด็กทารกแรกเกิดหลังคลอด 48 ชั่วโมง จากโรงพยาบาลไปยังศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ

รวมถึงการจัดส่งยาและวัคซีนให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ในโครงการที่อยู่ในความร่วมมือกับ สปสช. และในอนาคตยังเตรียมวางระบบ IT เชื่อมโยงการจัดเก็บและกระจายสินค้าแบบ SPD (Supply, Processing and Distribution)

 

ร่วมกับ ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (LogHealth) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรองรับจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลแม่ข่ายไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยเป็นการลดปัญหาความซับซ้อนและต้นทุนในการจัดการกระบวนการทางโลจิสติกส์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ