SMEs เตรียมเฮ! รับเงินจากมาตรการ “SME ปัง! ตังได้คืน”

SMEs เตรียมเฮ! รับเงินจากมาตรการ “SME ปัง! ตังได้คืน”

กว่า 6 เดือนที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินการเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ ผ่านมาตรการ “SME ปัง! ตังได้คืน” โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ที่ให้ SMEs สามารถเลือกประเภทของบริการที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจตัวเองได้ โดยมีบริการขึ้นบนระบบแล้วกว่า 120 บริการ และ SMEs ยังได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายแบบร่วมด้วยช่วยจ่าย (Co-Payment) ในสัดส่วนร้อยละ 50-80 ตามขนาดของธุรกิจ สูงสุดถึงรายละ 200,000 บาท นับเป็นมาตรการที่มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้มี SMEs ที่ได้รับอนุมัติข้อเสนอการพัฒนาและเริ่มดำเนินการพัฒนาแล้วกว่า 300 ราย รวมถึงความสำเร็จของบริการในด้านการตลาดมีผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอการพัฒนาโดยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า CARE ASIA “Total Solutions for Health & Wellness” เมื่อ 1-4 กันยายน 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา โดยใช้บริการผ่านสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทาง สสว. อนุมัติวงเงินให้กับ SMEs ที่สมัครเข้าร่วมไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ สสว. ให้การอุดหนุนประมาณร้อยละ 80 คิดเป็นวงเงินงบประมาณ 15 ล้านบาท

โดยคาดว่าผู้ประกอบการ SMEs จะได้ประโยชน์จากการใช้บริการและเกิดผลลัพธ์เป็นมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 30 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่ผ่านการอนุมัติและได้รับการพัฒนาแล้ว สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับค่าอุดหนุนได้ตามเงื่อนไข

โดยสามารถดูรายละเอียดการเสนอขอเบิกจ่ายเงินและการขอรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Online ของผู้ประกอบการ SMEs ได้ที่ https://bds.sme.go.th/Project/Detail/7 ส่วนผู้ประกอบการที่สนใจเข้ารับการพัฒนาธุรกิจ พร้อมทั้งมีคนช่วยจ่าย สามารถสมัครได้ที่ https://bds.sme.go.th/Sme พร้อมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1301, 0-2038-5858 หรือศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร หรือ OSS สสว. ในทุกจังหวัด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

#สสว #สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม #BDS #SMEปังตังได้คืน #SME #ส่งเสริมเข้าใจเข้าถึงความต้องการSME #พัฒนาธุรกิจ #โอกาสทางธุรกิจ