NEA เปิดอบรม เทคนิคการเจาะตลาด อ่านพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์

สถาบัน NEA เปิดอบรมหลักสูตรใหม่ ผ่านระบบ E-Academy

สร้างองค์ความรู้เทคนิคการเจาะตลาด อ่านพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์

 

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบการไทยลงทะเบียนเข้าเรียน หลักสูตรเทคนิคการเจาะตลาดอ่านพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ผ่านระบบ E-learning

สำหรับหลักสูตรนี้จะมีการให้ความรู้ในเรื่องของการเจาะตลาดของกลุ่มเป้าหมายผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคออนไลน์ ซึ่งข้อมูลเปรียบเสมือนทรัพย์สินเชิงกลยุทธ์ (Strategic Asset) ขององค์กร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

ดังนั้น การเก็บ การใช้ และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเข้าใจและถูกต้องนั้นจะสามารถถูกนำมาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ การทำการตลาด และเข้าใจผู้บริโภคได้มากขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ในการบริหารองค์กร การวางกลยุทธ์ หรือการจัดการทรัพยากรได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ผ่านระบบ E-Academy สามารถสมัครฟรี! ได้ที่ https://e-academy.ditp.go.th/ เพียงคลิกลิงก์แล้วกดเลือกหลักสูตรที่สนใจก็สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบอบรมออนไลน์ (E-learning) ที่ช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่เรียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/nea.ditp และ https://lin.ee/z4H3TCU หรือ @nea.ditp