องค์กรพลังสตรีโลก – สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมสร้างความเท่าเทียมให้ผู้หญิง

G100 องค์กรพลังสตรีโลก ลัดฟ้ามาไทย ผนึกกำลังสภาสตรีแห่งชาติฯ จับมือสร้างความเท่าเทียมเพื่อให้โอกาสผู้หญิงทุกคนบนโลก

องค์กร G100 องค์กรของผู้นำสตรีทั่วโลก ก่อตั้งขึ้นโดย ดร.ฮาร์บีน อาโรร่า ผู้ก่อตั้งองค์กร Women Economic Forum (WEF) ผู้นำหญิงในกลุ่ม “Indian Chamber of Commerce and Industry (WICCI), SHEconomy | BIOAYURVEDA, ประธาน และ ผู้นำของ Rai University ประเทศอินเดีย และได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 ของ Among 100 Most Reputable People on Earth (Reputation Poll 2019) ที่ประเทศอินเดีย

ดร.ฮาร์บีน มีความมุ่งมั่นที่จะผนึกกำลัง ร่วมจับมือเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่ง สร้างความเท่าเทียมให้กับผู้หญิงทุกคนในประเทศไทย จึงได้หารือร่วมกับ ดร.ศิริกุล เลากัยกุล G100 Global Chair, Brand Creation & Marketing เพื่อจัดการประชุม สร้างเครือข่ายพลังผู้นำหญิงไทย

ผ่านการประชุม หารือ แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานร่วมกัน อย่างเป็นทางการกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภายใต้การนำของ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ 27 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ สำนักงานบ้านพระกรุณานิวาสน์ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมทีมงานผู้นำสตรีจากนานาชาติ และประเทศไทย

ดร.ฮาร์บีน อาโรร่า ไรย์ ผู้ก่อตั้ง และ ผู้นำองค์กร G100 องค์กรของผู้นำสตรีทั่วโลก

ดร.ฮาร์บีน อาโรร่า ไรย์ ผู้ก่อตั้ง และ ผู้นำองค์กร G100 องค์กรของผู้นำสตรีทั่วโลก เปิดเผยว่า วิสัยทัศน์ของ G100 เกิดขึ้นมาเพื่อสร้างพื้นที่บนโลกใบนี้ให้กับผู้หญิงทุกคนอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการสร้างความเท่าเทียมกัน การพัฒนาความเจริญแบบก้าวไปข้างหน้า และการไม่ทิ้งใครสักคนไว้ข้างหลังให้เกิดกับชีวิตผู้หญิงทุกคนบนโลกใบนี้

นอกจากนี้ พันธกิจของ G100 ยังมุ่งมั่นที่จะหยิบยื่น สร้างสรรค์ สตรีผู้นำทางความคิดในบริบทต่างๆ ที่จำเป็นกับคน และโลกใบนี้ อันได้แก่ การไม่ทิ้งใครสักคนไว้เบื้องหลัง ความปลอดภัย และ การส่งเสริมพลังสตรีทั่วโลกในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม แสดงจุดยืนสนับสนุนเรื่องความต่าง ช่องว่าง และความเท่าเทียมทางเพศสภาพทุกเพศให้เกิดขึ้นภายในทศวรรษนี้

และนั่นจึงเป็นที่มาของการมอบ “100 of G100 WINGs หรือ ปีก 100ปีก ของ G100” ที่จะมอบให้กับผู้นำสตรีทั่วโลก เพื่อเป็นสัญลักษณ์การแสดงจุดยืนร่วมกัน ที่จะปักหมุดร่วมสร้าง ร่วมพลังผลักดันให้เกิดพลังผู้นำหญิงในทุกบริบท บทบาท ในทุกมุมธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคมของโลก เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางเพศให้เกิดขึ้นจริงในโลกใบนี้ในทศวรรษนี้

“เมื่อผู้นำหญิงทั้งโลกจับมือกัน เราทุกคนก็จะสามารถรวมพลังเสียงเล็กๆ ที่จะแผดสยายอย่างกึกก้องให้ทั้งโลกได้เห็นความสามารถ พละกำลัง ความชาญฉลาด แรงผลักดันที่ผู้หญิงทุกคนจะมีส่วนร่วมสร้างสรรค์โลกใบนี้ให้พัฒนาไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน แบ่งปัน และเท่าเทีนมกันในทุกด้าน ทุกเพศสภาพ”

นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ 27

นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ 27 กล่าวเสริมว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานแนวพระราชดำริหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรีไทย 4 ประการ ได้แก่

1. พึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์

2. พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้สมบูรณ์

3. พึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย

4. พึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น

ซึ่งสตรีไทยทุกคนควรน้อมนำกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเอง อันจะส่งผลให้ครอบครัวไทย สังคมไทย และประเทศไทยมีความสุข ความเจริญ นำไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง และสตรีไทยจะเป็นที่ยกย่องชื่นชมของสังคมโลกได้ต่อไป

พร้อมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทความสามารถ และคุณค่าของสตรีไทย จึงเป็นที่มาของการพบปะหารือของสภาสตรีแห่งชาติฯ กับ องค์กร G100 ในวันนี้ เพื่อจับมือกันสร้างความร่วมมือที่เหมาะสมในการพัฒนาผู้นำสตรีไทยและผู้นำสตรีโลกไปด้วยกันผ่านการแลกเปลี่ยนการทำงานขับเคลื่อนที่ทำกันมายาวนาน โดยเฉพาะสภาสตรีไทยฯ ที่ก่อตั้งมากว่า 100 ปี อาทิ โครงการอาหารสตรีตฟู้ดปลอดภัยสร้างโอกาส Hygiene Street Food for Chances Project เป็นต้น

ดร.ศิริกุล เลากัยกุล G100 Global Chair, Brand Creation & Marketing

ดร.ศิริกุล เลากัยกุล G100 Global Chair, Brand Creation & Marketing กล่าวสรุปว่า การประชุมพบปะหารือระหว่าง G100 กับ สภาสตรีแห่งชาติฯ ครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่เข้มแข็ง ที่จะพัฒนาโครงการดีๆ ที่จะสร้างโอกาสให้ผู้หญิงไทย และผู้หญิงทั่วโลกร่วมกัน โดยกิจกรรมขององค์กร G100 ที่จะเกิดขึ้นในประเทศในวันที่ 6-7 กันยายน 2565 นี้ จะประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 เรื่อง อันได้แก่

การประชุมหารืออย่างเป็นทางการกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภายใต้การนำของนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ 27 และคณะทำงาน ในวันที่ 6 กันยายน 2565 นี้ ที่ สำนักงานบ้านพระกรุณานิวาสน์, การประชุมหารืออย่างเป็นทางการกับทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ภายใต้การนำของ นางอาจารี  ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และคณะทำงาน ในวันที่ 7 กันยายน 2565 นี้ ที่พิพิธภัณฑ์เรือนพธำมรงค์ เชียงใหม่

ทั้งนี้ จะมีการมอบ “ปีก G100 Wings” ให้กับสตรีผู้นำในประเทศไทย อาทิ นางอาจารี  ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ได้รับ G100 WING : Thailand Country Chair Law & Justice, นางชาลอต โทณวณิก ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารองค์กร DTGO Group of Companies ได้รับ G100 WING : Thailand Country Chair Media Arts and Communication,

ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย ประธานที่ปรึกษาบอร์ดกรรมการบริหาร อินเทจ ประเทศไทย ได้รับ G100 WING : Thailand Country Chair Coaching & Training, นางสาวสกุลทิพย์ กีรติพันธุ์วงศ์ นักธุรกิจด้านสังคมและความยั่งยืน ได้รับ G100 WING : Thailand Country Chair Social Entrepreneurship, นางสาวสุภาวดี ตันติยานนท์ กรรมการบอร์ด มาลีกรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด ได้รับ G100 WING : Thailand Country Chair Digital Media

และ นางสาวขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน ที่ปรึกษาการสร้างธุรกิจและแบรนด์ ได้รับ G100 WING : Thailand Country Chair Communication & Advocacy ซึ่งจะมีการติดปีก G100 ของประเทศไทยในครั้งนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่

ดร.ศิริกุล ปิดท้ายว่า การจับมือขับเคลื่อนร่วมกันในครั้งนี้ น่าจะสร้างโอกาสในการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ และเกิดการกระจายการเข้าถึงซึ่งพลังการสนับสนุนต่างๆ ให้กับผู้หญิงไทย และผู้หญิงทั่วโลกทุกคนอย่างแน่นอน”