ดีพร้อม-เซเว่นฯ ปลื้ม ดัน SMEs ไทย บุกโมเดิร์นเทรดสำเร็จ

ดีพร้อมเซเว่นฯปลื้ม ดัน SMEs ไทย บุกโมเดิร์นเทรดสำเร็จ เฟสแรกดันมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 36 ล้านบาท ลุยขยายตลาดทั่วประเทศ

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) เผยผลลัพธ์การนำร่องจัดกิจกรรม DIPROM MOVE TO MODERN TRADE กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่

ร่วมปั้นผู้ประกอบการกลุ่มเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน ทั้งจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ฯลฯ ด้วยการส่งเสริมทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำธุรกิจเข้าสู่ตลาดร้านค้าปลีกสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด ได้อย่างมีศักยภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 22 ธุรกิจ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจภาพรวมได้กว่า 36 ล้านบาท

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม เปิดเผยว่า เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 “ดีพร้อมได้เดินหน้าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมขยายสู่ช่องทางธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Gifted DIPROM – Modern Trade) ตามนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม

ภายใต้ โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ด้วยการสนับสนุนด้านต่าง รวมทั้งขยายช่องทางการตลาดและเพิ่มโอกาสในการจัดจำหน่ายยกระดับครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม

โดยเฟสแรกได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ ดำเนินการจัดกิจกรรม DIPROM MOVE TO MODERN TRADE เพื่อให้ความรู้ พร้อมส่งเสริมสนับสนุน และต่อยอดให้กับผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง

ที่มีศักยภาพให้สามารถนำธุรกิจเข้าสู่ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ หรือ โมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ทั้งนี้ ผู้ประกอบการทั้งเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุนชนจะได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ทั้งเชิงทฤษฎี และปฏิบัติ อาทิ การฝึกอบรมด้านกลยุทธ์ทางการตลาด แหล่งเงินทุน การบริหารจัดการด้านการเงิน

เทรนด์ในการทำธุรกิจ ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมถึงการให้คำปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ขณะเดียวกัน จะเพิ่มโอกาสและช่องทางการทำตลาดใหม่ แก่ผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมาย เกิดการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภค

โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมสิงหาคม 2565 มีผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 22 ธุรกิจ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจภาพรวมได้กว่า 36 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่ายอดขายหน้าร้าน และการส่งออกเพิ่มขึ้นรวมกันกว่า 34 ล้านบาท มูลค่ายอดขายในอีคอมเมิร์ซเพิ่มขึ้นเป็น 1.4 ล้านบาท และการลงทุนของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม 1.2 ล้านบาท

ไม่เพียงการพัฒนาผู้ประกอบการ กิจกรรมนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือครั้งสำคัญของทั้งภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าได้อย่างแข็งแกร่งดีพร้อมในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ จึงเดินหน้าจัดกิจกรรมต่างเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศให้นำพาธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวต่อไปดร.ณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่

ด้านนายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ DIPROM MOVE TO MODERN TRADE ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ของศูนย์ 7 สนับสนุนเอสเอ็มอีในการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย 

ซึ่งในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในการเตรียมความพร้อมเอสเอ็มอีเข้าสู่ช่องทางโมเดิร์นเทรดโดยเป็นการถ่ายทอดเคล็ดลับความสำเร็จของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ค้าขายกับเซเว่น อีเลฟเว่น โครงการนี้สอดคล้องกับความตั้งใจของบริษัทในการสนับสนุนเอสเอ็มอีทั้ง 3 เรื่อง คือ

1. ให้ช่องทางขาย เพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี นำเสนอสินค้าเพื่อจำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และผ่านช่องทางออนไลน์ 2. ให้ความรู้ จัดอบรมสัมมนาแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง 3. ให้การเชื่อมโยงเครือข่ายแก่เอสเอ็มอี ทั้งภายในบริษัทและองค์กรความร่วมมือจากภายนอก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

ซีพี ออลล์ ในฐานะภาคเอกชนที่ทำธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน ทำงานใกล้ชิดผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมาโดยตลอด มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมในโครงการนี้จะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และพัฒนาธุรกิจ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดได้อย่างแข็งแกร่ง ตามปณิธานของซีพี ออลล์ ที่ว่าร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกันนายยุทธศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 02-430-6877-78 ต่อ 1806-1807 หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ได้ที่ www.diprom.go.th และ www.facebook.com/dipromindustry