ดีพร้อม เดินหน้าปฏิรูปอุตสาหกรรม ชู 3D กลไกปั้นเอสเอ็มอีแกร่ง

ดีพร้อม เดินหน้าปฏิรูปอุตสาหกรรม ไร้รอยต่อ ด้วย “ดีพร้อมเซ็นเตอร์” ชู 3D กลไกปั้นเอสเอ็มอีแกร่ง พร้อมรบทุกสมรภูมิเศรษฐกิจ

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในช่วงที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จ สามารถยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างอาชีพ การมีงานทำ และรายได้ที่มั่นคงท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่ถาโถมมาได้เป็นอย่างดี เป็นไปตามแนวนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ที่ได้เน้นย้ำให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) เร่งปฏิรูปผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยขับเคลื่อนแนวทางจากส่วนกลางไปยังแต่ละภูมิภาคผ่านการดำเนินงานของศูนย์ดีพร้อมเซ็นเตอร์ (DIPROM Center) ทั้ง 13 แห่งทั่วประเทศ ในการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ดร.ณัฐพล กล่าวว่า เป้าหมายต่อไปของการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม คือ การสร้างความมีส่วนร่วมของแต่ละภูมิภาค โดยให้ศูนย์ดีพร้อมเซ็นเตอร์ (DIPROM Center) ภายใต้นโยบายดีพร้อมแคร์ (DIPROM CARE) สามารถปรับรูปแบบการดำเนินงานแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยใช้ 3 กลไกดีพร้อม (3D) ประกอบด้วย

  • การพัฒนาสถานประกอบการเพื่อความยั่งยืน (DIPROM Process Sustainable) เน้นพัฒนากระบวนการผลิตแก่สถานประกอบการ ในการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้เครื่องจักรกลที่มีต้นทุนต่ำมาใช้ในภาคการผลิต (Low Cost Automation) อย่างง่าย อาทิ ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) แนวคิดในการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กร (Kaizen) รวมทั้งการสนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลขนาดเล็กในภาคผลิตของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
  • การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชน (DIPROM Enrich Product) พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ในกลุ่มวิสาหกิจ หรือสถานประกอบการที่มีความต้องการ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคใหม่ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพื่อการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ พร้อมสนับสนุนการเข้าเพิ่มโอกาสในการมีรายได้ครอบคลุมทุกรูปแบบตามความต้องการของการตลาด อาทิ การขายผ่านตลาดออนไลน์ (E-Commerce) ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และการเชื่อมโยงตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • การพัฒนาองค์ความรู้สมัยใหม่ (DIPROM Next Knowledge) โดยส่งเสริมทักษะการเพิ่มองค์ความรู้
    ที่จำเป็นให้กับผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจในการพัฒนาการบริหารจัดการ ผ่านการอบรมเชิงลึกในสถานที่และออนไลน์โดยกูรูอุตสาหกรรม การรวมกลุ่มผู้ประกอบการทั้งในบริบทของประเภทอุตสาหกรรมและภูมิภาค เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนเทคโนโลยี รวมทั้งอัพเดตเทรนด์อุตสาหกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการเท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมถึงองค์ความรู้อื่นๆ ที่แต่ละพื้นที่ต้องการ

“3D จะสร้างภาพชัดของการปฏิรูปอุตสาหกรรม ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีศักยภาพในการเผชิญกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยในปีงบประมาณ 2566 ดีพร้อม โดย ศูนย์ดีพร้อมเซ็นเตอร์ ได้เพิ่มกิจกรรมทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการใหม่ที่มีข้อจำกัดด้านการลงทุนในภาคการผลิต”

“ซึ่งได้เตรียมกิจกรรมเพื่อรองรับเชื่อมโยงวิสาหกิจกับสถานประกอบการ OEM ในการเข้ารับบริการจ้างผลิตสินค้า ช่วยลดความเสี่ยงจากต้นทุนเครื่องจักรกลสำหรับการเริ่มต้นกิจการ เสริมแกร่งและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่เชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น คาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศษฐกิจกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมรวมไม่ต่ำกว่า 130 ล้านบาทต่อปี” ดร.ณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2430 6865-66 หรือ ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/dipromindustry หรือ www.diprom.go.th