“3 เครื่องหมาย” สร้างจุดแข็ง ต่อยอด ธุรกิจอาหาร

“3 เครื่องหมาย” สร้างจุดแข็ง ต่อยอด ธุรกิจอาหาร
“3 เครื่องหมาย” สร้างจุดแข็ง ต่อยอด ธุรกิจอาหาร

“3 เครื่องหมาย” สร้างจุดแข็ง ต่อยอด ธุรกิจอาหาร

ปัจจุบันไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป หลายคนเริ่มหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ หรือการเลือกอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมากขึ้น โดยตัดสินใจเลือกอุปโภค บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายรับรอง อาทิ เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพ, เครื่องหมาย Vegan และ เครื่องหมาย HALAL เป็นต้น สสว. เห็นความสำคัญที่สร้างจุดแข็งให้ SMEs ไทย สามารถต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศและในกลุ่มประเทศมุสลิม จึงได้ออกมาตรการ “SME ปัง! ตังได้คืน” เพื่อส่งเสริมให้ SMEs สามารถพัฒนาธุรกิจ ที่ตรงตามความต้องการ โดยให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการ SMEs ในการเข้ารับบริการ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ BDS โดยบริการที่สามารถต่อยอดธุรกิจ มีดังนี้ 

บริการเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)-BF11 โดยเป็นการปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้ค่ามาตรฐานที่กำหนด (น้ำตาล ไขมัน โซเดียม) ทดสอบคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ (ฉลากอาหารแบบย่อ/แบบเต็ม) และฉลาก GDA และดำเนินการยื่นขอรับรองการใช้สัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ (Healthier Choice)

บริการให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองเครื่องหมายผลิตภัณฑ์วีแกนหรือแพลนต์เบส (Vegan/Plant-based) เช่น การเตรียมสถานที่ผลิต สูตรส่วนผสม คุณภาพมาตรฐานของประเทศคู่ค้าเป้าหมาย การตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มา การจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นยื่นขอการรับรองเครื่องหมายผลิตภัณฑ์วีแกนหรือแพลนต์เบส กับหน่วยงานรับรอง FoodChain ID ประเทศอิตาลี เพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิต สูตรส่วนผสม หากผ่านเกณฑ์จึงสามารถนำเครื่องหมายไปใช้แสดงที่ผลิตภัณฑ์

และบริการการให้คำปรึกษาและยื่นขอรับรองมาตรฐาน กรณีประสงค์ต่ออายุเครื่องหมายฮาลาล ครอบคลุมการตรวจประเมินโรงงาน (Factory Audit) ตลอดจนดำเนินการเรื่องการจัดทำเอกสารการขอรับรองมาตรฐาน รวบรวม ตรวจเช็กเอกสารประกอบการขออนุมัติการต่ออายุเครื่องหมาย จนสิ้นกระบวนการ

ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความประสงค์อยากเข้ารับบริการ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ได้ที่ https://bds.sme.go.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1301, 0-2038-5858 หรือศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร หรือ OSS สสว. ในทุกจังหวัด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

#สสว #สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม #BDS #SMEปังตังได้คืน #SME #ส่งเสริมเข้าใจเข้าถึงความต้องการSME #พัฒนาธุรกิจ #รับรองมาตรฐาน