อพท. คว้าแชมป์ระดับ AA ที่ 1 องค์การมหาชนโปร่งใส ประจำปี 65

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท.

อพท. คว้าแชมป์ระดับ AA ที่ 1 องค์การมหาชนโปร่งใส ประจำปี 65

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.  ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2565

ผลปรากฏว่า อพท. ได้คะแนนการประเมินที่ 98.72 คะแนน อยู่ในระดับ AA  ถือเป็นหน่วยงานที่ได้รับคะแนนประเมินสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มองค์การมหาชน 57 หน่วยงาน ที่เข้าร่วมรับการประเมินในปีนี้

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อพท. ที่ช่วยกันขับเคลื่อนกลไกการป้องกันการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้มีส่วนได้เสีย/ภาคีเครือข่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มความเข้าใจ

และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการดำเนินงานขององค์กร และยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนกลไกการป้องกันการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในหน่วยงานภายในองค์กร และมีเป้าหมายในการขยายผลไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย/ภาคีเครือข่ายกลุ่มใหม่ในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษของ อพท.

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.

ที่ผ่านมา อพท. ยึดหลักการทำงานที่แสดงถึงพลังเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานรวม 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความโปร่งใส 2) ด้านความพร้อมรับผิด 3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ด้านวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร 5) ด้านคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน และ 6) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพื่อยกระดับการดำเนินงานขององค์การให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

ขั้นตอนที่นำไปสู่ความสำเร็จ อพท. ได้จัดทำรูปแบบการดำเนินงาน มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ และได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะองค์กร ตัวอย่าง เช่น การเปิดเผยราคากลาง การจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการฯ การจัดกิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

ปลูกฝังคุณธรรมให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การ ได้เข้าใจและตระหนักถึงคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และกิจกรรมเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ภาคีเครือข่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลองค์การได้ง่ายและเข้าใจการดำเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม อพท. มุ่งเน้นการสร้างกลไกการป้องกันทุจริตให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ภาคีเครือข่าย ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การ ซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส และกลายเป็นความยั่งยืนของการเป็นองค์การโปร่งใสต่อไป