“กปภ. ผสานกำลังเครือข่ายจิตอาสา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง”

“กปภ. ผสานกำลังเครือข่ายจิตอาสา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง”

 

เริ่มแล้ว! การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดตัว “โครงการ รวมพลังจิตอาสา กปภ. เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง” ผนึกความร่วมมือพนักงาน ประชาชน จิตอาสา และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้บริการ กปภ. 234 สาขา ครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศ กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ขุดลอกคูคลอง เก็บขยะมูลฝอยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน ลุยพื้นที่แรก คลองเจดีย์บูชา-แม่น้ำท่าจีน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เช่น คู คลอง หนอง บึง แม่น้ำ สระและอ่างเก็บน้ำ เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำคัญในการผลิตน้ำประปาเพื่อให้บริการประชาชน

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 และเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 กปภ. สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงได้ดำเนิน “โครงการ รวมพลังจิตอาสา กปภ. เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง”

โดยผนึกความร่วมมือพนักงาน ประชาชน จิตอาสา และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่กำจัดผักตบชวาและวัชพืชต่างๆ ขุดลอกคูคลอง เก็บขยะมูลฝอยทำความสะอาดแหล่งน้ำที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ กปภ. 234 สาขา ครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำของชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน รวมทั้ง เป็นการสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม

รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ กปภ. ได้นำร่องเปิดโครงการฯ พื้นที่แรก ณ ประตูระบายน้ำเจดีย์บูชา ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

มีกิจกรรมจิตอาสา กำจัดผักตบชวาและวัชพืช เก็บขยะมูลฝอยทำความสะอาด พร้อมใส่น้ำหมักชีวภาพ (EM) ลงในคลองเจดีย์บูชา เพื่อบำบัดน้ำเสียให้คูคลองใสสะอาด พร้อมมอบพันธุ์ปลาให้แก่ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม กลุ่มเรือ กลุ่มเจ็ตสกีจิตอาสา นำไปปล่อยลงสู่แม่น้ำท่าจีน

มุ่งหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งน้ำให้ใสสะอาด เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปภ. หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และประชาชน