ค้าขายต้องรู้! How To คำนวณ จุดคุ้มทุน คิดอย่างไร ไม่ให้ขาดทุน?

ค้าขายต้องรู้! How To คำนวณ จุดคุ้มทุน คิดอย่างไร ไม่ให้ขาดทุน?

สำหรับการค้าขาย นอกจาก ผลกำไร แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามหรือละเลย นั่นคือ จุดคุ้มทุน เพราะ จุดคุ้มทุน ก็คือ ยอดขาย ที่เท่ากับ ค่าใช้จ่าย แต่ในความหมายอีกนัยหนึ่งคือ การที่ยอดขายต่อเดือน ที่จะทำให้ธุรกิจมีรายได้ที่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในแต่ละเดือนนั่นเอง

แต่ก่อนหน้านั้น เราต้องรู้ก่อนว่า ต้นทุน แบ่งออกเป็นอย่างไรบ้าง โดย KSME ได้แบ่งไว้ ดังนี้

1) ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) = ค่าใช้จ่ายคงที่ ต่อให้ขายได้น้อย ก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนนี้ เช่น ค่าแรงงานลูกจ้าง, ค่าเช่าพื้นที่

2) ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) = ค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามยอดขาย ผลิตมากก็จ่ายมาก หรือไม่ผลิตก็ไม่ต้องจ่าย เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าคอมมิชชั่น เป็นต้น ซึ่งต้นทุนส่วนนี้เจ้าของธุรกิจจะบริหารต้นทุนได้ค่อนข้างยาก

เมื่อรู้จัก ต้นทุนแล้ว การที่จะมาคำนวณหา จุดคุ้มทุน ก็ไม่ใช่เรื่องยาก โดยสามารถใช้สูตร จุดคุ้มทุน = ต้นทุนคงที่รวม / ราคาขายต่อชิ้น – ต้นทุนแปรผันต่อชิ้น

เช่น นางสาว A ขายคุกกี้คีโต อยากจะคำนวณหาจุดคุ้มทุน ต้องนำเอา ต้นทุนคงที่อย่าง ค่าแรง, ค่าเช่าร้าน (7,000 บาท) หารด้วย ราคาขายคุกกี้ต่อชิ้น (40 บาท) – ต้นทุนแปรผัน (10 บาท) = 233 หรือก็คือ จะต้องขายคุกกี้ให้ได้ 233 ชิ้นต่อเดือน เพื่อให้ได้จุดคุ้มทุน นั่นเอง