Cambridge จับมือ SE-ED Academy พลิกโฉมการศึกษาไทย ยกระดับคุณภาพสู่สากล

Cambridge จับมือ SE-ED Academy พลิกโฉมการศึกษาไทย ยกระดับคุณภาพสู่สากล

Cambridge Assessment International Education หรือ CAIE ได้แต่งตั้ง SE-ED Academy ให้เป็น Cambridge Associate ตัวแทนเผยแพร่หลักสูตรหนึ่งเดียวในประเทศไทย จัดงานเสวนา “พลิกโฉมการศึกษาไทยสู่อนาคตใหม่ด้วยหลักสูตร Cambridge Assessment International Education (CAIE)” โดยหวังยกระดับระบบการศึกษาไทยก้าวไกลยิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานสากล

และพัฒนาเด็กไทยให้ตอบโจทย์ระบบการศึกษาและตลาดแรงงาน พร้อมผลิตนักเรียนเพื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก อาทิ University of Cambridge, University of Oxford, Harvard University และ Yale University 

 

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้จัดตั้งหน่วยงาน Cambridge Assessment International Education (CAIE) ตั้งแต่ปี 1985 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนเกือบ 1 ล้านคน จากโรงเรียนกว่า 10,000 แห่ง ใน 160 ประเทศทั่วโลก เป็นหลักสูตรที่ยอมรับจากนานาประเทศในเรื่องการพัฒนาความรู้เชิงลึก ความเข้าใจและทักษะการคิด เตรียมพร้อมนักเรียนให้พร้อมสำหรับอนาคต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม สามารถสะท้อนความเป็นตัวตน มีความคิดสร้างสรรค์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย พร้อมที่จะทำสิ่งที่แตกต่าง

สำหรับหลักสูตร Cambridge Assessment International Education (CAIE) เป็นหลักสูตรการเรียนที่มีครบ ตั้งแต่อายุ 5-19 ปี แบ่งการเรียนการสอนเป็น 4 ช่วงชั้น ที่มีความต่อเนื่องไร้รอยต่อ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนก่อนถึงมหาวิทยาลัย มีวิชาให้โรงเรียนได้เลือกสอนอย่างหลากหลายและมีความยืดหยุ่นมากกว่า 70 วิชาในระดับประถมศีกษา และมากกว่า 50 วิชาในระดับมัธยมศึกษา

รวมทั้งมีระบบการจัดสอบ และให้คำปรึกษาเรื่องความถูกต้องและความปลอดภัย รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพให้กับครูผู้สอน โดยร่วมมือกับ SE-ED Academy ในการขยายหลักสูตร Cambridge Assessment International Education (CAIE) ในประเทศไทย

นายเบน ชมิดท์ ผู้อำนวยการภูมิภาค Cambridge Assessment International Education กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น ในการเผยแพร่หลักสูตร CAIE หนึ่งเดียวในประเทศไทย ซึ่ง CAIE เป็นระบบการเรียนการสอนแบบ 2 ภาษา ที่สามารถปรับให้เข้ากับระบบการเรียนในแต่ละท้องถิ่น และสามารถเรียนผ่านออนไลน์ได้

ซึ่งจะตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ให้กับครูและนักเรียนในประเทศไทย ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาตามมาตรฐานสากลได้อย่างเท่าเทียม ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการยกระดับการศึกษาไทยให้ก้าวสู่อนาคต” นายเบน กล่าว

ดร.มีโชค ทองไสว ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาวิชาการ และธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ตัวแทน Cambridge Associate Thailand กล่าวว่า “ซีเอ็ดมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เด็กไทยเก่งขึ้น ผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย เน้นเรียนอย่างเข้าใจ รู้จักประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ความร่วมมือกับเคมบริดจ์ครั้งนี้ จะช่วยยกระดับการเรียนการสอนของเด็กไทยไปสู่ระดับสากล ทั้งนี้ ซีเอ็ดจะให้ความสนับสนุน ดูแล ให้คำปรึกษาแก่โรงเรียนที่มีความสนใจในการใช้หลักสูตร Cambridge Assessment International Education (CAIE)”   

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงมุ่ง “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง” ระบบการศึกษาและการเรียนรู้ เน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านภาษาต่างประเทศ

ซึ่งไทยได้นำหลักสูตรของเคมบริดจ์มาใช้กับโรงเรียนตั้งแต่ปี 2553 ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรของเคมบริดจ์ จำนวน 8 โรงเรียน ภายใต้การดูแลของสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเคมบริดจ์ได้ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ” 

สถานศึกษาที่สนใจพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cie.org.uk และ www.facebook.com/seed.academy.thailand