EXIM BANK สานพลังภาครัฐ-เอกชน สนับสนุนธุรกิจพลังงานสะอาด ต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน CLMV

EXIM BANK ขานรับนโยบายกระทรวงการคลัง สานพลังภาครัฐและภาคเอกชน

สนับสนุนธุรกิจพลังงานสะอาด ต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน CLMV

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำโดย ดร.พสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ EXIM BANK แขกธนาคาร และสื่อมวลชน เยี่ยมชมกิจการลูกค้า EXIM BANK ในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท Truong Thanh Quang Ngai Power and High Technology Joint-Stock Company (TTQN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SSP) กำลังการผลิต 49 เมกะวัตต์ จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม (Electricity of Vietnam : EVN) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 20 ปี

โดย EXIM BANK สนับสนุนเงินกู้ระยะยาวจำนวน 32.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการก่อสร้างและดำเนินงานโรงไฟฟ้าดังกล่าว โดยมี นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TTQN ให้การต้อนรับ ณ เมืองบินเหงียน จังหวัดกว๋างหงาย เวียดนาม เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยขยายการลงทุนไปต่างประเทศ เนื่องจากไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง ทำให้การได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้าลดลงเป็นลำดับ จึงเกิดการย้ายฐานการผลิตจากไทยไปประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเวียดนามซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงทั้งด้านการค้าและการลงทุน มีประชากรราว 100 ล้านคน ประชากรวัยแรงงานมีจำนวน 55 ล้านคน พูดได้หลายภาษา ค่าแรงงานขั้นต่ำ 170-200 บาทต่อวัน

ทำให้นักลงทุนไทย รวมทั้งต่างชาติ ทยอยย้ายฐานการผลิตสินค้าทั้งที่ใช้แรงงานเข้มข้นและสินค้าไฮเทค เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ รองเท้า สินค้าเกษตร อิเล็กทรอนิกส์ และรถยนต์ ไปยังเวียดนาม ขณะที่รัฐบาลเวียดนามมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานทดแทนอย่างจริงจัง เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าของเวียดนามมีอัตราการเติบโตสูงตามการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการเติบโตของสังคมเมือง จึงเป็นโอกาสดีที่นักธุรกิจไทยจะเข้าไปลงทุนด้านพลังงานทดแทน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Economy) ในภูมิภาคอาเซียนและประชาคมโลก

ด้าน ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า EXIM BANK เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มุ่งทำหน้าที่มากกว่าธนาคาร (Beyond Banking) พัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ ในการสนับสนุนภาคธุรกิจอย่างครบวงจร เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ธุรกิจเติบโตไปด้วยกันกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โดยมุ่งสนับสนุนธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากความท้าทายในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance : ESG) และธุรกิจที่มุ่งให้เกิดผลตอบแทนทางการเงิน ควบคู่กับผลตอบแทนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ

โดยที่ผ่านมา EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินให้แก่ธุรกิจ BCG มากกว่า 250 โครงการ กำลังการผลิต 6,455 MW ลดการปล่อยคาร์บอนได้มากกว่า 100 ล้านตัน โดยเป็นการสนับสนุนทางการเงินกว่า 60,000 ล้านบาท สร้างมูลค่าการลงทุนเกือบ 380,000 ล้านบาท จากการสนับสนุนการลงทุนของไทยในต่างประเทศมานานเกือบ 3 ทศวรรษนับแต่เปิดดำเนินงานตั้งแต่ปี 2537 โดยมีเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายของนักธุรกิจไทย

EXIM BANK ได้สนับสนุนการลงทุนในเวียดนามในหลายธุรกิจ รวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนชาวเวียดนาม ตลอดจนการขยับเข้าใกล้เป้าหมายสังคมคาร์บอนต่ำและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประชาคมโลก

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการห้างค้าส่งและค้าปลีก MM Mega Market ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เอ็มเอ็ม เมก้ามาร์เก็ต เวียดนาม จำกัด ในกลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น โดยมี TCC Land International Pte. Ltd. ในเครือบริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น

โดย MM Mega Market เป็นห้างค้าส่งรายเดียวในเวียดนาม มีสินค้าหลากหลาย และนำนโยบายสีเขียวเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมี นายยศเวศย์ ศรีสุติวงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัท เอ็มเอ็ม เมก้ามาร์เก็ต เวียดนาม จำกัด ให้การต้อนรับ ณ MM Mega Market สาขาดานัง