ดีพร้อม ขยายผลนโยบาย ดีพร้อมแคร์ เดินเครื่องส่งเสริมเศรษฐกิจภูมิภาค

ดีพร้อม ขยายผลนโยบาย ดีพร้อมแคร์ เดินเครื่องส่งเสริมเศรษฐกิจภูมิภาค โชว์ผลลัพธ์เสริมศักยภาพผู้ประกอบการท้องถิ่น สร้างรายได้ภาคใต้ตอนบนกว่า 269 ลบ.

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค ผ่านการดำเนินนโยบายดีพร้อมแคร์ (DIPROM CARE) ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาด

เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชนมีความพร้อมในทุกมิติ ชูตัวอย่างผลสำเร็จการส่งเสริมผู้ประกอบการทุกระดับผ่านการดำเนินงานของศูนย์ดีพร้อมเซ็นเตอร์ 10 (DIPROM CENTER 10) อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชน การยกระดับและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์

รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการประมงในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก สามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนเพิ่มขึ้น 15 เท่าจากงบประมาณที่ได้รับคิดเป็นมูลค่ากว่า 269 ล้านบาท

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องกระจายการดำเนินงานให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถสร้างความเข้มแข็งในระดับเศรษฐกิจภูมิภาค อันจะเป็นฟันเฟืองที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ

โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนบน เป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบแนวทางให้ ดีพร้อม เร่งขับเคลื่อนภายใต้นโยบายดีพร้อมแคร์ (DIPROM CARE) ที่ได้ปรับประยุกต์การดำเนินการให้สอดคล้องบริบทของพื้นที่ โดยการปรับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 เป็น ดีพร้อมเซ็นเตอร์ 10 (DIPROM CENTER 10) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในพื้นที่ที่ส่งเสริมผู้ประกอบการอย่างเข้มข้นในทุกระดับมากขึ้น โดยที่ผ่านมาได้กระจายการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนจนสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นกว่า 269 ล้านบาท คิดเป็น 15 เท่าจากงบประมาณดำเนินการ ประกอบด้วย

  • ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ ผ่านการดำเนินโครงการสำคัญ อาทิ โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำธุรกิจพันธ์ดีพร้อม (DIPROM HEROES) สร้างเครือข่ายผู้นำในชุมชนได้กว่า 25 ราย โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) หรือ DIPROM MINI MBA ที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ พร้อมกับสามารถสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการให้มีเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ให้มีโอกาสทางธุรกิจผ่านการอบรมเชิงลึกในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการปูพื้นฐานไปสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีศักยภาพ
  • เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ผ่านการดำเนินการของศูนย์แปรรูปเกษตรอุตสาหกรรม
    และศูนย์ออกแบบดีพร้อมที่มุ่งเน้นการให้บริการเครื่องจักร เพื่อยกระดับกระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับความต้องการของตลาดอย่างครบครัน ทั้ง 13 ศูนย์ทั่วประเทศ กระจายตัวอยู่ทุกภูมิภาคเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใช้บริการ รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี AI ในทุกกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งยังส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมให้เข้าถึงเครื่องจักรกลที่ทันสมัย
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของชุมชน
    ให้แสดงถึงอัตลักษณ์และสามารถเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
  • การส่งเสริมการตลาด ทั้งตลาดออนไลน์ โดยมีแพลตฟอร์ม DIPROM MARKETPLACE เป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า พร้อมสนับสนุนการวิจัยตลาดเพื่อในวิสาหกิจชุมชนได้มีข้อมูลเชิงลึกเพื่อการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ผ่านโครงการถุงดีพร้อม นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้ากับสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมทั้งพัฒนาต่อยอดหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ให้เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ดีพร้อม หรือ หมู่บ้าน DIPROM CIV โดยการเพิ่มช่องทางตลาดออฟไลน์ในการจำหน่ายสินค้า ทั้งยังช่วยให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการบริการและการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

    รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมชมผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมภูมิภาคให้สามารถต่อยอดการดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น
ดีพร้อมยังได้ปล่อยสินเชื่อระยะสั้นดอกเบี้ยต่ำ หรือ DIPROM PAY และสินเชื่อจากกองทุนต่างๆ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจ รวมทั้งการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนคุณภาพจนทำให้เกิดการร่วมลงทุนในระดับต่างๆ ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีโอกาสต่อยอดผลิตภัณฑ์และโมเดลธุรกิจมากยิ่งขึ้น

ดีพร้อม ได้ลงพื้นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการยุทธศาสตร์ชาติ (ตสร.) วุฒิสภา นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ ตสร. (หัวหน้าคณะ) ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงาน
ของกลุ่มเป้าหมาย

เพื่อรับทราบอุปสรรคของการดำเนินงานและติดตามผลสำเร็จของการดำเนินโครงการไทยต่างๆ เช่น โครงการเพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านศาลาไทย โครงการปั้นนักธุรกิจเกษตรสมุนไพรวิสาหกิจชุมชนคนในบาง (สวนลุงสงค์) ชุมชนบางใบไม้ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร

รวมถึงยกระดับและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมถึงการส่งเสริมธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนื้อปูบรรจุกระป๋อง บริษัท วิยะเครป โปรดักส์ จำกัด เป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการประมงในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก ตลอดจนบริษัท เยี่ยน หลาย ฟู จำกัด ผลิตและจำหน่ายรังนกแปรรูปและยังไม่แปรรูป ในการสร้างเครือข่ายผู้นำธุรกิจพันธ์ดีพร้อม เป็นต้น

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าและมีอานิสงส์ต่อการจ้างงานของประชากรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนอย่างแท้จริง ซึ่งจากการลงพื้นที่ติดตาม พบว่า กลุ่มเป้าหมายสามารถดำเนินธุรกิจและแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์เป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้ พร้อมทั้งยังเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดีพร้อม ได้ดำเนินโครงการต่างๆ พร้อมนำเสนอแผนการยกระดับเศรษฐกิจโดยยึดหลักยุทธศาสตร์ชาติภายใต้แผนแม่บทเศรษฐกิจฐานรากและแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ


จากความสำเร็จของกลุ่มเป้าหมายในหลากหลายสาขาที่ได้ลงไปติดตามในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวอย่างผลสำเร็จของการส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนที่ดีพร้อม ในการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในระดับท้องถิ่นที่ช่วยกระจายรายได้ สร้างความมั่นคงให้กับผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้มีศักยภาพในการทำธุรกิจมากขึ้น อีกทั้งสามารถตอบโจทย์ตลาดได้ด้วยความเข้มแข็งและมีความยั่งยืนในอนาคตต่อไป ดร.ณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2430 6860 หรือติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ www.diprom.go.th หรือ www.facebook.com/dipromindustry