เคทีซี ไม่ปิดกั้น ดูแลสวัสดิการคู่ชีวิต LGBT เป็นสถาบันการเงินแรกในไทย

เคทีซี ดูแลสวัสดิการคู่ชีวิต LGBT คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน เป็นสถาบันการเงินแรกในไทย
เคทีซี ดูแลสวัสดิการคู่ชีวิต LGBT คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน เป็นสถาบันการเงินแรกในไทย

เคทีซี ไม่ปิดกั้น ดูแลสวัสดิการคู่ชีวิต LGBT เป็นสถาบันการเงินแรกในไทย

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เคทีซีให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล

โดยเฉพาะการให้โอกาส และความเท่าเทียมในสังคม ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ผ่านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างเท่าเทียม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมบนพื้นฐานการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงความเท่าเทียมทางเพศ

ทั้งในเรื่องการจ้างงานเพื่อลดช่องว่างในตลาดแรงงาน การปฏิบัติต่อบุคลากรในองค์กรทุกเพศ ทุกคนอย่างเท่าเทียม และคำนึงถึงทุกแง่มุมในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงาน สุขภาพ ครอบครัว และความก้าวหน้าในอาชีพมาโดยตลอด

เคทีซี จึงขอเป็นสถาบันการเงินตั้งต้น ที่ได้มีโอกาสดูแล และมอบความห่วงใยให้กับบุคลากรเคทีซี ที่มี “คู่ชีวิตเพศเดียวกันโดยกำเนิด” และอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว อีกทั้ง ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน โดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องไม่มีคู่สมรสหรือคู่ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน

และ “คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน” อันได้แก่ บุคคลต่างเพศที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาโดยเปิดเผย แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย โดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องไม่มีคู่สมรสหรือคู่ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน โดยทุกกลุ่มจะได้รับสิทธิเหมือนคู่สมรสทุกประการ

อาทิ สวัสดิการประกันสุขภาพทุกระดับตำแหน่ง เงินสวัสดิการช่วยเหลือกรณีแต่งงานและกรณีครอบครัวเสียชีวิต การปฏิบัติที่เท่าเทียมต่อความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งจุดยืนของเคทีซี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยอย่างยั่งยืน