กรมพัฒนาชุมชน ตอกย้ำมุ่งมั่นพัฒนา จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า เครื่องแต่งกายเป็น Premium OTOP

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ไอคอนคราฟต์ ต่อยอดความสำเร็จจากการจัดทำ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP” นั้น ทางกรมพัฒนาชุมชน จึงดำเนินการจัดนิทรรศการ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 – 7 มีนาคม 2565 ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทดลองขายผลิตภัณฑ์ผ่าน LIVE และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็นผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม ให้เป็นที่ต้องการของตลาดจนเกิดการพัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP นำไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ Premium OTOP สู่สากล เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการจัดทำ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP” ว่า เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็นผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม ให้เป็นที่ต้องการของตลาดจนเกิดการพัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผ้าไทย อัตลักษณ์ มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

การออกแบบลายผ้า การทอผ้า การย้อมสีธรรมชาติ เทคนิคการทอลายต่างๆ นำไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ Premium OTOP สู่สากล โดยผู้เชี่ยวชาญดำเนินการออกแบบแนวคิดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่จะจูงใจและเกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการจนบรรลุเป้าประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ และกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนครอบคลุมเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

“เราจะคัดเลือกผลิตภัณฑ์และผู้เข้าร่วมโครงการ โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่นำไปจัดแสดงเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในงานจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์และงานหัตถกรรมชุมชน 3 ภูมิภาค เป็นลำดับแรก โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีการวิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์เพื่อทำการพัฒนาศักยภาพและความต้องการของตลาด โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด รวมไม่น้อยกว่า 20 คน โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่ๆ เช่น เทคนิคการย้อม เทคนิคการตัดเย็บ แพตเทิร์น เทคนิคการควบคุมมาตรฐาน ให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 250 ผลิตภัณฑ์ ผู้เข้าอบรม จำนวน 250 คน โดยการลงพื้นที่แบ่งตามโซนพื้นที่ตามความเหมาะสม” ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติม

ด้านดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวเสริมว่า สำหรับการลงพื้นที่แบ่งตามโซนพื้นที่ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และครั้งที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในการให้คำปรึกษา การออกแบบ และร่างสเกตช์แบบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการตัดเย็บหรือจัดทำต้นแบบ โดยกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว”

“นอกจากนี้ ผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ Premium OTOP เพื่อทดสอบตลาด พร้อมมอบแพตเทิร์นที่สามารถนำไปผลิตซ้ำได้แก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้รับความรู้ความเข้าใจในการอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP ครั้งนี้ และพร้อมที่จะนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ผ้าใหม่ ลายผ้าใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าของผ้าย้อมครามให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป” อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติม

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “สำหรับโครงการนี้ มีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ และมีการจัดทำดิจิทัลแค็ตตาล็อกในรูปแบบของนิตยสารแฟชั่น โดยผ่าน QR Code เรื่องราวการสร้างสรรค์ 250 ผลิตภัณฑ์ เพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย รายละเอียดข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถ่ายทอดเรื่องราวที่เข้าใจง่าย สนับสนุนการขายสินค้า มีภาพถ่ายสินค้าต้นแบบและจัดวางรูปเล่มในรูปแบบนิตยสารแฟชั่นที่ทันสมัย ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย และมีข้อมูล ชื่อคอลเล็กชั่น แรงบันดาลใจ ข้อมูลผู้ประกอบการและช่องทางการติดต่อ เพื่อสนับสนุนการขายผ่านระบบ Online และ E-Commerce โดยหวังว่า โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP จะช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งหมดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและต่อยอดการทำผลิตภัณฑ์ได้อย่างยั่งยืน”

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานนิทรรศการ พร้อมร่วมช็อปกับ พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP ได้ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 – 7 มีนาคม 2565 ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1338 หรือ www.iconsiam.com