ออมสิน เปิดแผนปี 65 “ธนาคารเพื่อสังคม” ช่วยประชาชน-SMEs เสริมแกร่งธนาคาร

ออมสิน เปิดแผนปี 65 “ธนาคารเพื่อสังคม” ช่วยประชาชน-SMEs เสริมแกร่งธนาคาร

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่าในปี 2564 ธนาคารได้ขับเคลื่อนภารกิจธนาคารเพื่อสังคมอย่างเต็มกำลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการรายย่อย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงการบริหารจัดการเสริมความแข็งแกร่งของธนาคารด้วยการเน้นการควบคุมค่าใช้จ่าย  สามารถลดต้นทุนการดำเนินกิจการได้มากกว่าหมื่นล้านบาท

โดยกำไรจากการดำเนินงานในปี 2564 ธนาคารได้นำไปสนับสนุนภารกิจเพื่อสังคมตามยุทธศาสตร์ของธนาคาร อาทิ ช่วยเหลือประชาชนระดับฐานราก ผู้ประกอบการรายย่อย และ SMEs ผ่านมาตรการเยียวยา ฟื้นฟู และเสริมสภาพคล่องอย่างครบวงจรอย่างต่อเนื่องจากปี 2563 จนถึงปัจจุบัน รวมกว่า 36 โครงการ ช่วยเหลือประชาชนได้ถึง 11.6 ล้านคน คิดเป็นเม็ดเงินรวมกว่า 1.8 ล้านล้านบาท และช่วยเหลือประชาชนจำนวนกว่า 2.16 ล้านคน

นอกจากนี้ ธนาคารยังนำส่งรายได้เข้ารัฐสูงสุดในรอบ 3 ปีย้อนหลัง จำนวนเงิน 15,978 ล้านบาท สูงเป็นอันดับ 4 จากรัฐวิสาหกิจ 58 แห่ง และยังยกระดับความแข็งแกร่งขององค์กร โดยธนาคารได้ตั้งสำรองทั่วไป (General Provision) ได้สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้ ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 ธนาคารมีสินทรัพย์ 2.97 ล้านล้านบาท เงินฝาก 2.55 ล้านล้านบาท สินเชื่อ 2.26 ล้านล้านบาท ระดับ NPLs = 2.56% และ BIS Ratio = 15.82%

สำหรับปี 2565 ธนาคารยังยึดจุดยืนธนาคารเพื่อสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเข้าถึงแหล่งเงินที่เป็นธรรม ธนาคารมุ่งเน้นดำเนินการ 5 ภารกิจที่สำคัญ ประกอบด้วย 1. การสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อช่วยสร้างทักษะอาชีพ สนับสนุนเงินทุน และช่องทางการสร้างรายได้ ช่วยเหลือประชาชนที่ต้องออกจากการจ้างงานจากวิกฤตโควิด 2. จัดทำโครงการสินเชื่อที่ดินและขายฝาก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา และหากได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ จะสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงกลางปี 2565

3. การพัฒนา Digital Lending ให้สามารถพิจารณาอนุมัติสินเชื่อบนสมาร์ทโฟนด้วยแอพ MyMo ให้สมบูรณ์ขึ้น หลังจากในช่วงปีที่ผ่านมาธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อรายย่อยผ่าน MyMo ได้มากกว่า 1.5 ล้านราย วงเงินสินเชื่อรวมกว่า 24,000 ล้านบาท 4. การออกผลิตภัณฑ์เงินฝากออมสินเพื่อการเกษียณ และ 5. การขาย หรือ โอนหนี้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการทรัพย์สินของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ