CIMB THAI สานต่อนโยบาย งดรับของขวัญในทุกเทศกาล อย่างต่อเนื่อง

CIMB THAI สานต่อนโยบาย No Gift Policy อย่างต่อเนื่อง งดรับของขวัญในทุกเทศกาล

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สานต่อนโยบาย No Gift Policy อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานธนาคาร รวมถึงบริษัทในเครือร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีความโปร่งใส ด้วยการงดรับของขวัญในทุกเทศกาล

เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ส่งเสริมการดำเนินงานด้วยความสุจริต โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ปัจจุบันธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิก “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC)” เพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างชัดเจนอีกด้วย

นางปฏิมา จำปาสุต ผู้บริหารเลขานุการบริษัทและงานบริหารทั่วไป ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

นางปฏิมา จำปาสุต ผู้บริหารเลขานุการบริษัทและงานบริหารทั่วไป ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การทุจริตคอร์รัปชั่น เปรียบเสมือนไวรัสชนิดหนึ่ง ซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกาย และหากไม่รีบรักษา เชื้ออาจลุกลามจนยากต่อการรักษาได้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จึงมุ่งเน้นความสำคัญในการสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้รับวัคซีนองค์ความรู้ ความเข้าใจเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่นและสื่อการเรียนรู้ (e-learning) รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อร่วมกันปกป้องธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้เป็นธนาคารที่โปร่งใสห่างไกลการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ”