“กฐินดอยคำ 2564” กฐินสามัคคี และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

“กฐินดอยคำ 2564” กฐินสามัคคี และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
“กฐินดอยคำ 2564” กฐินสามัคคี และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

“กฐินดอยคำ 2564” กฐินสามัคคี และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ โครงการวัดของเรา วัดของชุมชน

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2564 ในช่วงเทศกาลกฐินของปี 2564 เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทั้งจากสำนักงานใหญ่ ในส่วนของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 4 แห่ง รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้ร่วมจัดกิจกรรม “กฐินสามัคคีซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดอยคำได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปี

นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยยึดหลักการจัดกฐิน และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการวัดของเรา วัดของชุมชน เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของพุทธศาสนา วัฒนธรรมชุมชน และปรับปรุงพื้นที่ภายในวัดให้มีเขตพุทธาวาส สังฆาวาส และธรณีสงฆ์ ที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นต้นแบบการพัฒนาวัดอย่างยั่งยืน โดยวัดทั้ง 4 แห่ง เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ได้แก่

“กฐินดอยคำ 2564” กฐินสามัคคี และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
“กฐินดอยคำ 2564” กฐินสามัคคี และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทุ่งจำลอง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าห้า (วัดเบญจพัฒนามงคล) ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดนางอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 4 (ละหานทราย) จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดซับสมบูรณ์ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

และปีนี้ “ดอยคำ” ยังคงสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธีให้แก่ชุมชน รวมถึงผู้ร่วมกิจกรรมกฐิน ด้วยการนำขยะพลาสติกในชุมชนโดยรอบโรงงานหลวงฯ มาผ่านกระบวนการแปรรูป และเพิ่มมูลค่า (Upcycling) เป็นเครื่องบริวารกฐิน วัสดุในการพัฒนาชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (UNSDGs)

ทั้งนี้ ดอยคำ ได้จัดกิจกรรมทอดกฐิน ภายใต้มติมหาเถรสมาคม และเป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของทางจังหวัดในพื้นที่ทั้ง 4 แห่ง