การเคหะฯ เดินหน้าฟื้นฟูเมืองฯ เน้น “มั่นคง-ปลอดภัย” เพื่อผู้อยู่อาศัยชุมชนดินแดง

การเคหะฯ เดินหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองฯ เน้น “มั่นคง-ปลอดภัย” เพื่อผู้อยู่อาศัยชุมชนดินแดง

แผนการดำเนินการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559-2567) ของการเคหะแห่งชาติ มีทั้งโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม และโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่

ถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดความล่าช้า แต่การเคหะแห่งชาติมิได้นิ่งนอนใจเร่งหาแนวทางขับเคลื่อนงาน และเดินหน้าแผนการดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงอย่างต่อเนื่อง

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดว่า คณะทำงานชุดเฉพาะกิจตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยอาคารของการเคหะแห่งชาติได้เข้าพื้นที่โครงการเคหะชุมชนดินแดง 1–2 เพื่อตรวจสอบและสำรวจสภาพอาคาร เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อรายงานสภาพปัญหาและแนวทางดำเนินการต่อ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ทั้งนี้ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2-4 ประกอบด้วย โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร A1 สูง 32 ชั้น 635 หน่วย อาคาร D1 สูง 35 ชั้น 612 หน่วย โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 3 อาคาร A2-A4 สูง 32 ชั้น จำนวน 1,905 หน่วย อาคาร D2 สูง 35 ชั้น 612 หน่วย โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 3 อาคาร C1 สูง 34 ชั้น 816 หน่วย โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 4 อาคาร C2-C4 สูง 26 ชั้น 1,632 หน่วย

ขณะที่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ ประกอบด้วย โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 3 อาคาร D3-D7 สูง 30 ชั้น 2,610 หน่วย โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 4 อาคาร B1-B12 สูง 35 ชั้น 9,792 หน่วย แปลง E สูง 8 ชั้น จำนวน 1,344 หน่วย

โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 แปลง A (อาคาร A1) รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมอาคารแฟลตที่ 18-20 มติคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ครั้งที่ 32/2563 วันที่ 17 ธันวาคม 2563 อนุมัติให้จัดจ้างกิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2566 รวม 660 วัน แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ขาดแคลนแรงงาน

และการประกาศจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) มีมติให้ปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง งดการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม จึงไม่สามารถก่อสร้างได้ตามแผน ฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 1 (ชุมชนดินแดง) การเคหะแห่งชาติ ได้หาแนวทางในการเร่งรัดดำเนินการโดยการนำเทคโนโลยีในการก่อสร้างมาทดแทนแรงงาน ควบคุมการเข้าปฏิบัติงานของคนงานตามมาตรการควบคุมโรคปฏิบัติตามมาตรการ EIA ติดตามและตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

ขณะนี้ การรื้อถอนอาคารแฟลตที่ 19-20 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการรื้อถอนอาคารแฟลตที่ 18 คาดว่าจะรื้อถอนแล้วเสร็จตามแผน จากนั้นจะเริ่มดำเนินการในส่วนของฐานรากและโครงสร้างใต้ดินต่อไป

สำหรับ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 แปลง D1 (อาคาร D1) รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมอาคารแฟลตที่ 21-22 มติคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 22 มิถุนายน 2564 อนุมัติให้จัดจ้างบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 รวมระยะเวลา 660 วัน

โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ได้มีการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ (Kick off) โครงการอาคารพักอาศัยแปลง D1 (อาคาร D1) ทั้งด้านการวางแผนการดำเนินโครงการ ปัญหาและอุปสรรค เช่น การวางผังการเจาะเข็ม การทิ้งมูลดิน การขออนุมัติวัสดุก่อนดำเนินการ รวมถึงการป้องกันผลกระทบจากการก่อสร้างตามมาตรการ EIA เพื่อลดการร้องเรียนจากผู้พักอาศัยโดยรอบ ทั้งนี้ ได้เริ่มดำเนินการเตรียมแผนงานในส่วนของฐานรากและโครงสร้างใต้ดิน การประสานงานกับกรมธนารักษ์ และกรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ กองทัพอากาศ เพื่อดำเนินการทิ้งมูลดินต่อไป

“พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความห่วงใยคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยการเคหะแห่งชาติจะเร่งดำเนินการพร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สามารถเดินหน้าได้โดยเร็วที่สุด” นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าว