การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายความยั่งยืนโลก

การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายความยั่งยืนโลก
การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายความยั่งยืนโลก

การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายความยั่งยืนโลก [Sufficiency Economy Philosophy to Sustainable Development Goals] (SEP to SDGs) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

The application of the Sufficiency Economy Philosophy in achieving Sustainable Development Goals (SEP to SDGs)

Clip 1 SEPtoSDGs ep1 Educational Projects

Clip 2 SEPtoSDGs ep2 Field Work

Clip 3 SEPtoSDGs ep3 Activities with Farmers

Clip 4 SEPtoSDGs ep4 Celebration in the Field

#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDayCDD #โคกหนองนา #โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna #ผู้นำการเปลี่ยนแปลง #ปลูกพืชปลูกผัก