ธอส. คว้า ITA Awards 2021 คะแนนสูงสุดในประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 5 ปีซ้อน

ธอส. คว้า ITA Awards 2021 ที่ 99.81 คะแนน สูงสุดในประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  5 ปีซ้อน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (...) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ .. 2564

โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้รับรางวัล ITA Awards 2021 ผลการประเมินที่ 99.81 คะแนน เป็นหน่วยงานที่ได้คะแนนสูงที่สุดอันดับ 1 ในประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน และยังเป็นคะแนนสูงสุดของ ธอส. นับตั้งแต่เข้าร่วมประเมิน ITA เมื่อปี 2557   

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (...) ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ .. 2564

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ธอส. ได้รางวัล ITA Awards 2021 ผลประเมินสูงสุดที่ 99.81 คะแนน อยู่ในระดับ AA และเป็นหน่วยงานที่ได้รับคะแนนประเมินสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ในประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน จากจำนวนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมการประเมิน ITA รวมทั้งสิ้น 51 หน่วยงาน และยังเป็นการสร้างสถิติคะแนนประเมินสูงสุดใหม่ของธนาคารนับตั้งแต่เข้าร่วมประเมิน ITA เมื่อปี 2557 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

จากเดิมที่เคยได้รับคะแนนประเมินสูงสุดในปี 2563 ที่ 99.60 คะแนน เป็นผลจากการที่ ธอส. ดำเนินงานภายใต้หลักการ “Good Result Come From Good Process” หรือผลลัพธ์ที่ดีเกิดจากกระบวนการที่ดีด้วยการปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่องโดยใช้ 8 Key Success Factors ประกอบด้วย

1. Leadership ผู้นำมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

2. Employee Awareness & Engagement สร้างการรับรู้ สร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชู เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักถึงการปฏิบัติงานด้วยความรักและผูกพันต่อองค์กร ทุ่มเท และรับผิดชอบ พร้อมที่จะสร้างผลงานให้องค์กรเจริญก้าวหน้าจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

3. Digitized Communication การสื่อสารแบบดิจิทัลที่ปรับให้เข้ากับการสื่อสารยุคใหม่ที่รวดเร็ว โดยมีการสื่อสารนโยบายต่าง ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารทุกกลุ่มได้รับทราบ

และปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งในรูปแบบ Online และ Offline โดยเน้นการสื่อสารแบบสองทาง ที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์

4. Participation ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของธนาคารมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านต่าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

5. Technology พนักงานทั้งองค์กรปรับตัวในการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการทำงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วคล่องตัว ลดขั้นตอนการทำงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้สอดรับกับยุค New Normal

6. Learning การเรียนรู้จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ทบทวน เพื่อพัฒนา และ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งยังนำหลักการ 3 Lines of Defense มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่ทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้การดำเนินงานของธนาคารมีประสิทธิภาพ ในทุกมิติ บรรลุเป้าหมาย เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน (Sustainability)

7. Agility ความคล่องแคล่วในการปรับตัวให้เข้ากับทุกสภาวะการเปลี่ยนแปลง โดยเตรียมความพร้อมรองรับกับทุกสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง มีการกำหนดแนวคิดหลัก “Be simple make it Simple” หรือการทำให้คนไทยมีบ้านได้ง่าย และสอดคล้องกับพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้านเพื่อให้ทุกคนตระหนักว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กร

8. Resilience ความสามารถในการปรับตัวในช่วง COVID-19 ธอส. ได้คำนึงถึงข้อจำกัดในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จึงใช้เทคโนโลยีกระจายกลุ่มผู้ทำแบบประเมิน ออกไปยังพื้นที่ต่าง ทั่วทุกภูมิภาค ประกอบกับพันธกิจและมาตรการต่าง ของธนาคารที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานและให้การช่วยเหลือลูกค้าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จึงเป็นผลให้จำนวนผู้เข้าร่วมตอบประเมิน ITA ของ ธอส. ในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในมิติของจำนวนผู้ทำแบบประเมินและระดับคะแนน

ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ธอส. มีความตั้งใจแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าประชาชนเพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างแท้จริง และมีธรรมาภิบาลที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมถึงป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างรอบด้านครบ 360 องศา

ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากทุกคนและทุกระดับใน ธอส. ทั้งคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูง พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนทั่วทั้งองค์กร ทำให้เกิดความรักความผูกพันในองค์กร สร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้กับองค์กร สะท้อนความเป็น ธอส. หนึ่งเดียว หรือ GHB 1 Team เพื่อบรรลุพันธกิจ ทำให้คนไทยมีบ้าน รวมถึงได้รับความร่วมมือ และความไว้วางใจอย่างดีจากลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ความร่วมมือ ผู้ให้บริการภายนอก สังคมและชุมชนสื่อมวลชน และหน่วยงานกำกับฯ จนทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า ธอส. ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมโปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งหมดนี้คือสิ่งสำคัญที่ทำให้ ธอส. ยังคงรักษาอันดับ 1 ในประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน และจะยังคงยืนหยัดรักษามาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีธรรมาภิบาลคุณธรรม และความโปร่งใส เพื่อคนไทยต่อไปนายฉัตรชัย กล่าว