ประกาศรับสมัคร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ต้องการรับสมัคร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เพื่อเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2565 มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีภารกิจในการสนับสนุนและดำเนินการวิจัยพัฒนาออกแบบและวิศวกรรมสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตริเริ่มและสร้างความเข้มแข็งแก่โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความสำคัญอย่างสูงต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์ และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 2. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งทางบริหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเทียบเท่าดังต่อไปนี้
 • ส่วนราชการ : รองอธิบดี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ : รองผู้บริหารสูงสุดขึ้นไป
 • ภาคเอกชนที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและเปิดดำเนินการมาไม่น้อยกว่า 3 ปี : รองผู้บริหารสูงสุดขึ้นไป
 • สถาบันการศึกษา : คณบดี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท
 2. มีความสามารถและความเชี่ยวชาญสูงทางการบริหารการจัดการและมีพื้นความรู้ระดับสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการสมัยใหม่ สามารถสร้างทีมงานและสามารถดำเนินงานจากแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่นำไปประยุกต์เชิงพาณิชย์ได้
 • มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงสร้างสรรค์ และคิดเชิงวิเคราะห์
  และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานภาพของประเทศ
 • มีความสามารถในการแสวงหาและนำไปสู่แหล่งความรู้และมีผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะผลงานวิจัยที่เป็นที่ประจักษ์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและร่วมงานกับบุคคลและองค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ และมีความสามารถในการสื่อสารทำความเข้าใจทั้งกับผู้ที่อยู่ในวงการและผู้อยู่นอกวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
 • เป็นที่ยอมรับนับถือทั้งในด้านความรู้และคุณธรรมทั้งในและต่างประเทศ
 • คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กำหนดกรอบอัตราเงินเดือนขั้นต้นของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อยู่ในระหว่าง 100,000-300,000 บาท ทั้งนี้ ขึ้นกับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งความคาดหวังของผลสำเร็จของงานที่จะทำความตกลงกับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทั้งนี้ นอกจากค่าตอบแทนพื้นฐาน อาจได้รับการพิจารณาประโยชน์ตอบแทนผันแปรที่จ่ายเป็นตัวเงินไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินเดือน และเมื่อสิ้นปีอาจได้รับพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษเมื่อมีผลการปฏิบัติงานด้านการดำเนินการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ แสดงถึงความคุ้มค่าเป็นที่ประจักษ์ (ประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่าตอบแทนพิเศษอาจเปลี่ยนแปลงตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามที่กำหนดพร้อมรูปถ่ายจำนวน 1 ชุด

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดังนี้

 • ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในอดีตจนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4)
 • วิสัยทัศน์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เน้นวิสัยทัศน์บทบาทและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติใน 3 ปีข้างหน้า ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4)

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบอื่นๆ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมข้อความรับรองความถูกต้องของเอกสาร ได้ที่ นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ (e-mail : [email protected]) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 71799

ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะยึดวัน เวลา ที่ระบุใน e-mail เป็นหลัก

ติดต่อขอรายละเอียดประกาศรับสมัครและเอกสารเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวโสภิดา เนตรวิจิตร (e-mail : [email protected] )

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 71144 หมายเลขโทรสาร 0 2564 7021

URL:https//www.nstda.or.th/   URL:https//www.biotec.or.th/   URL:https//www.mtec.or.th/

URL:https//www.nectec.or.th/ URL:https//www.nanotec.or.th/ URL:https://www.mhesi.go.th/

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.nstda.or.th/r/nstda-president-recruitment-2021