สยามกลการ คว้ารางวัล สำนักงานสีเขียว พร้อมสานต่อโครงการ คืนกำไรสู่สังคม

คุณปราชญา เจริญยิ่ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร ในฐานะ EMR (Environmental Management Representative)

สยามกลการ คว้ารางวัล สำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ พร้อมสานต่อโครงการ เพื่อคืนกำไรสู่สังคม

คุณปราชญา เจริญยิ่ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร ในฐานะ EMR (Environmental Management Representative) กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่ทางบริษัท สยามกลการ จำกัด ได้ส่งเข้าประกวดรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ตามโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2563 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยครั้งนี้ บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ “ดีมาก” (ระดับเหรียญเงิน) จนได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศมาครอง ซึ่งการทำเกณฑ์การประเมินนั้น บริษัทได้มีการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การทำกิจกรรม 5 ส, การใช้อุปกรณ์สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย, การใช้น้ำประปาอย่างคุ้มค่า, การรณรงค์ลดการใช้กระดาษ และการคัดแยกขยะ เป็นต้น

คุณปราชญา เจริญยิ่ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร ในฐานะ EMR (Environmental Management Representative)

นอกจากนี้ ภายในบริษัทได้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การทำสื่อออนไลน์, การประกาศรณรงค์เสียงตามสายภายใน, การจัดประชุมเพื่อวางแนวทางและออกนโยบายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน, การจัดอบรม รวมไปถึงการประกวดกิจกรรม 5 ส. กันภายในองค์กร

การจัดซื้อหรือจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการบริหาร เนื่อจากต้องคำนึงถึงความเหมาะสมทางด้านคุณภาพและราคาที่บริษัทผู้รับจ้างนำเสนอ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและควบคุมให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดในแต่ละกิจกรรม

นอกจากนี้ บริษัทยังคงสานต่อนโยบายการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมสีเขียว เพื่อคืนกำไรสู่สังคมในรูปแบบการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ ดร.ถาวร พรประภา ผู้ก่อตั้งบริษัท สยามกลการ จำกัด และ ดร.พรเทพ พรประภา ผู้อำนวยการโครงการ THINK EARTH “คืนชีวิต คิดห่วงใยในผืนโลก” และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากภายในองค์กรเป็นหลักก่อนทำประโยชน์เพื่อคืนสู่สังคมภายนอก คุณปราชญา กล่าว