เสียงสะท้อนจากชาวโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์

เสียงสะท้อนจากชาวโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์
เสียงสะท้อนจากชาวโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์

เสียงสะท้อนจากชาวโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ คุณณัฎฐากร แก้วคง เกษตรกรรุ่นใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. โดยแบ่งพื้นที่จำนวน 3 ไร่ จากเนื้อที่ทั้งหมด 10 ไร่ 3 งานของครอบครัว มาบุกเบิกวิถีชีวิตที่ยั่งยืน ด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา แบ่งพื้นที่ขุดบ่อน้ำ สร้างคลองไส้ไก่ ขุดหลุมขนมครก เป็นแหล่งน้ำและรักษาความชุ่มชื้นให้ดินทั้งแปลง เลี้ยงปลา ปลูกข้าว ปลูกผัก ปลูกกล้วย กะหล่ำปลี และพืชยืนต้นอีกหลายชนิด

คุณณัฎฐากร ได้ผ่านการฝึกอบรมความรู้ในทางปฏิบัติและทฤษฎีกสิกรรมธรรมชาติ ซึ่งเขาบอกว่า เป็นประโยชน์และสามารถนำมาปรับใช้ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี “การออกแบบการขุดโคก หนอง นา การปลูกพืช 5 ระดับ การปลูกต้นไม้เราต้องเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช นอกจากนี้ยังได้รู้เรื่องการวางจุดเลี้ยงสัตว์ เพื่อไม่ให้กระทบจุดพักอาศัย ทั้งหมดนี้ก็จะนำความรู้มาใช้ให้ได้มากที่สุด”

“ผมอยากบอกกรมการพัฒนาชุมชน ว่า โครงการโคก หนอง นา โมเดล เป็นโครงการที่ดี และช่วยเติมเต็มความฝันของผม ซึ่งก่อนจบปริญญาตรี ผมคิดอยากออกมาสู้ใช้ชีวิตแบบนี้ ผมมองว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตมันไม่ได้อยู่ที่เงินทอง แต่การที่เราได้มาอยู่ในที่ธรรมชาติ ได้มาอยู่กับต้นไม้ มีผัก มีคลังอาหาร พอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น ตามศาสตร์พระราชา ถึงจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุข ผมคิดว่าโครงการนี้จะสามารถต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มาศึกษาเรียนรู้และนำไปปฏิบัติในครัวเรือนนั้นๆ ตามวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชนอย่างแน่นอน

การน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต จะนำพาให้ประเทศและครัวเรือนอยู่รอดได้ สร้างงาน สร้างรายได้ ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน