รัฐมนตรีฯ วราวุธ ลงพื้นที่ ตรวจติดตามโครงการปรับปรุงฟื้นฟู “คลองเจ๊กสี” จ.เพชรบุรี เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยได้มอบสิ่งของสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่โรงพยาบาลสนาม มอบถุงขยะสีแดงสนับสนุนกิจกรรมการแยกขยะติดเชื้อ ส่งมอบ “โครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น จังหวัดเพชรบุรี” พบปะพูดคุยกับผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่โครงการปรับปรุงฟื้นฟูคลองเจ๊กสี และเปิดโครงการจุดจ่ายน้ำริมทางเพื่อประชาชน ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ นำโดย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ร่วมให้ข้อมูลและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ที่กรมทรัพยากรน้ำรับผิดชอบ

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า “คลองเจ๊กสี” เป็นคลองสาขาที่รับน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรี ไหลผ่านพื้นที่ 4 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลนาวุ้ง ตำบลช่องสะแก ตำบลโพพระ และตำบลบางแก้ว ประชาชนในพื้นที่ใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร แต่เดิมคลองแห่งนี้มีสภาพตื้นเขิน  ประกอบกับ มีการก่อสร้างท่อลอด ซึ่งถือเป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำ ส่งผลให้พื้นที่ท้ายน้ำประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่และทำการขุดลอก สร้างพื้นที่กักเก็บน้ำที่มีขนาดกว้าง 2-5 เมตร ความยาว 11,100 เมตร ความลึก 0.5-1.0 เมตร อีกทั้งก่อสร้างอาคารท่อเหลี่ยม ขนาด 3.6 x 2.7 เมตร ความยาว 5 เมตร จำนวน 25 แห่ง และก่อสร้างอาคารท่อเหลี่ยมขนาด 3.6 x 2.7 เมตร ความยาว 12 เมตร จำนวน 1 แห่ง ปัจจุบันการดำเนินการแล้วเสร็จ ทำให้สามารถกระจายน้ำสู่ประชาชนกว่า 263 ครัวเรือนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และพื้นที่เกษตรกว่า 923 ไร่ ได้รับประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่

การดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ถือเป็นการขับเคลื่อนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยกรมทรัพยากรน้ำมีบทบาทเป็นหน่วยงานปฏิบัติหลักที่จะสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตและการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ซึ่งมีความสอดคล้องกับประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนี้การดำเนินการจะทำให้เกิดการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านที่ 5 ว่าด้วยเรื่องของการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย