พช.มหาสารคาม ปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”

พช.มหาสารคาม​ พร้อมใจจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้เชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ที่อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกป่าในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับครัวเรือนต้นแบบ “โคก​ หนอง​ นา​ พช.” และภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยได้ดำเนินกิจกรรมตามจุดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ดังนี้ (dartboard) ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” แปลง นายสานิตย์ ถาวันจันทร์ บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประกอบด้วย​ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม พัฒนาการอำเภอชื่นชม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอชื่นชม นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ​(นพต.)​ ตัวแทนครัวเรือนต้นแบบ “โคก​ หนอง​ นา​ พช.” อำเภอชื่นชม​ จำนวน​ 50​ คน​

ซึ่งร่วมกันปลูกต้นไม้​ อาทิ​ ต้นพะยูง​ ต้นยางนา​ ต้นประดู่​ รวมกว่า​ 100​ ต้น​ โดยได้รับการสนับสนุนพันธ์ุกล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้​มหาสารคาม (dartboard) บ้านคำบอน หมู่ที่ 10 ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม บริเวณแปลง “โคก หนอง นา พช.” นายบุญสงค์ เขตคาม มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอบรบือ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และตัวแทนครัวเรือนโคก หนอง นา พช. รวมผู้ร่วมกิจกรรม 32 คน

โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ และเอามื้อสามัคคี ดังนี้ 1. กิจกรรมหน้าเสาธง โดยมี นายฤทธิศร พุ่มโกสุม พัฒนาการอำเภอบรบือ ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม นายบุญสงค์ เขตคาม เจ้าของแปลงแนะนำสถานที่และให้ความรู้เรื่องการปลูกป่า 5 ระดับ

2. กิจกรรมปลูกป่า 5 ระดับ โดยได้ปลูกไม้ยางนา 30 ต้น ไม้ตะเคียนทอง 30 ต้น ไม้สักทอง 30 ต้น ไม้พะยูง 30 ต้น ไม้พะยอม 30 ต้น ต้นกล้วย 30 ต้น มะม่วง 20 ต้น มะพร้าว 16 ต้น มะขามป้อม 20 ต้น มะขามเปรี้ยว 10 ต้น กระท้อน 5 ต้น ละมุด 10 ต้น ฝรั่ง 15 ต้น ข่า 20 กอ ตะไคร้ 50 กอ และหญ้าแฝก

3. กิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ 1 ฝาย (dartboard) ป่าชุมชนดอนปู่ตา บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นำชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำ อช. นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ​ ผู้นำชุมชน และประชาชน บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 210 ต้น (dartboard) วัดบ้านหินลาด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม

โดยมี นายเนตรสุเทพ สุ่มมาตย์ นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธาน นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม จึงขอเชิญชวนภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชน และประชาชนทุกคน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในสถานที่สาธารณประโยชน์ ศาสนสถาน โรงเรียน ป่าชุมชน หมู่บ้าน พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกป่าในใจคน

อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน พร้อมทั้งขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ร่วมลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ http://plant.forest.go.th/

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มหาสารคามเมืองแห่งความสุข เมืองสะอาด อาหารดี มีภูมิคุ้มกัน สานสัมพันธ์วิถีไทย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

ChangeforGood

พัฒนาคือสร้างสรรค์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้