ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาด้วยนวัตกรรม จีซีร่วมสร้างมูลค่า เชื่อมโยงภูมิปัญญาวิถีชุมชน

ถอดรหัส “ชุมชนเข้มแข็ง” พัฒนาด้วยนวัตกรรม จีซี ร่วมทางสร้างมูลค่าเชื่อมโยงภูมิปัญญาวิถีชุมชน

เสน่ห์แห่งวิถีชุมชนในแต่ละพื้นที่ของประเทศ มีความหลายหลาก สามารถสะท้อนความเป็นตัวตน ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นได้อย่างลงตัว มีคุณค่าต่อการสืบสาน ทั้งด้านขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ผสมผสานไปกับการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน จากหลายชุมชนที่ปรากฏอยู่ ด้วยเสียงเล่าลือของคนภายนอกที่ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสกลิ่นอายต่างๆ

ทั้งในรูปแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวิถีชุมชน รวมไปถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นแลนด์มาร์ก และยังเป็นต้นแบบ ที่จะนำไปสู่การขยายผลพัฒนาชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ระยอง หลายชุมชนมีความน่าสนใจ แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ ด้วยรูปแบบการที่ระยอง เป็นพื้นที่เมืองเศรษฐกิจ แต่ยังสามารถอนุรักษ์วิถีดั้งเดิมของชุมชนให้คงอยู่ ภายใต้แนวคิด “ชุมชนเข้มแข็ง” ที่นำอัตลักษณ์ในท้องถิ่นนั้นๆ มาพัฒนาต่อยอดผสานกับนวัตกรรมในมิติต่างๆ สู่วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ ในมิติ ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

บนเส้นทางความสำเร็จของแต่ละชุมชน ที่เกิดความเข้มแข็งได้นั้น ล้วนแล้วมาจากความร่วมมือภายในชุมชนกันเอง ที่พร้อมจะพัฒนา และต่อยอดสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืน และยังพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ จากองค์กรต่างๆ ที่มีเครื่องมือ หรือองค์ความรู้เข้ามาช่วยสนับสนุน โดยมุ่งหวังที่ยกระดับการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งมากขึ้นไปอีก

โดย จีซี หรือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กร ที่เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ระยอง ด้วยโมเดลการพัฒนา ที่ยึดหลักการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาสนับสนุนการพัฒนา ที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนไว้ ให้สอดรับกับแนวทางการพัฒนาในมิติต่างๆ ทั้งในมิติ ทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม

ในมิติเศรษฐกิจ มีเป้าหมายเพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งด้านนำพืชท้องถิ่นมาแปรรูป เป็นได้ทั้งผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม และอาหารเลิศรส ที่วันนี้ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ที่มาเยือน

ด้วยความมุ่งมั่นของชุมชน ผนวกกับความเชี่ยวชาญ ของ “จีซี” ที่ได้นำองค์ความรู้ ทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปสนับสนุน ใน “โครงการ Rayong Organic Living” ที่ร่วมมือกับ ปฐม ออร์แกนิค ลิฟวิ่ง ผสมผสานกับภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม รวมไปถึงเน้นการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ให้กับผลิตภัณฑ์ไทย โดยนำวัตถุดิบอินทรีย์พื้นถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์

เริ่มตั้งแต่แหล่งผลิตจาก “วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์หอมมะหาด” ชุมชนที่รวมตัวเพื่อปลูกพืชพื้นถิ่นแบบเกษตรอินทรีย์ ปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบที่สำคัญ ด้วยคุณสมบัติของพืชที่สามารถนำมาใช้ในการเป็นส่วนผสมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้ในการดูแลสุขอนามัย ที่มีคุณภาพสูง นำไปสู่การผลิตเป็นสินค้าดูแลความงาม และยังคงคุณค่าภูมิปัญญาของชาวบ้านและชุมชน สามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป เป็นวัตถุดิบสมุนไพร จากการเข้าฝึกอบรมการเพาะปลูกพืชสมุนไพรพื้นถิ่นระยอง

ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยง กับ ชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา” ในชุมชนหนองแฟบ ที่มีความเชี่ยวชาญในการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ความงาม เพื่อสุขอนามัยและสุขภาพผิวจากธรรมชาติ สามารถยกระดับไปสู่สินค้ามาตรฐานสากล

มาถึงถิ่นระยอง ต้องมาลิ้มลองอาหารพื้นถิ่น ร้านใบชะมวง” นอกจากเป็นร้านอาหารขึ้นชื่อ ยังเป็น “ศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ภายใต้โครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง (ฮิ)” เพื่อให้เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การทำธุรกิจร้านอาหาร ให้กับนักศึกษา ในสาขาอาหารและโภชนาการ คณะคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง รวมถึงผู้ที่สนใจประกอบกิจการร้านอาหาร ก็สามารถเข้าไปเรียนรู้สูตรเมนูต่างๆ ที่ใช้พืชท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบ รับรองได้ว่าหารับประทานได้ที่นี่ที่เดียว!!!!

และที่สำคัญ ยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนผู้ผลิตวัตถุดิบ “ของดีในจังหวัดระยอง” ทั้งกลุ่มเกษตรกร กลุ่มชาวประมง ยังรวมไปถึงการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีเป้าหมายพัฒนาให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการแปรรูปอาหาร ที่เป็นแลนด์มาร์กสำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศ

ในมิติทางสังคม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน ที่ต่างเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน ร่วมกันโดยเฉพาะในด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ที่สามารถนำทรัพยากรเหลือใช้มาต่อยอด เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ที่ จีซี และชุมชน เห็นเป้าหมายเดียวกัน ในการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการขยะ

เริ่มจาก “ชุมชนวัดชากลูกหญ้า” ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งเรื่องการคัดแยก การบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี จนทำให้วันนี้มีการตั้งเป็น “ศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า” ด้วยระบบ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม ที่เป็นระบบจัดการพลาสติกใช้แล้วแบบครบวงจร ตั้งแต่การรวบรวม การคัดแยกขยะ การขนส่งขยะพลาสติกเข้าสู่ระบบกระบวนการรีไซเคิล และกระบวนการแปรรูปจนได้กลับมาเป็นสินค้าอัพไซคลิ่ง ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ปัจจุบันได้ยกระดับ เป็นชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรแห่งแรกของจังหวัดระยอง

ส่วน มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการดูแลรักษาระบบนิเวศ ที่มีความหลากหลาย ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถพัฒนาควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสัมคม บนพื้นฐานของความยั่งยืน โดยการต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญ จีซี และเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยร่วมมือกับศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม (KGeo) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในการพัฒนาระบบการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนและขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะเข้าไปสนับสนุนเกษตรกร เพื่อให้การเพาะปลูกมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ

ทำให้ พื้นที่แห่งนี้ “มะม่วงพื้นทราย” ของเกษตรกรที่ทำมากว่า 50 ปี ได้รับการแก้ไขปัญหาจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วประเทศ ด้วยคุณภาพและความอร่อย มีผลผลิตตลอดฤดูกาล การันตีด้วยรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทมะม่วงผลดิบ “เขียวเสวย” จากการประกวดผลไม้งานเกษตรแห่งชาติ (เกษตรแฟร์) ประจำปี 2563 รวมถึงการพัฒนาช่องทางการขาย Online โดยสร้าง Line Official : “Map Ta Phut Mango” และยังเสริมองค์ความรู้ ทักษะการตลาดให้กับเกษตรกร เพื่อให้สวนมะม่วงสามารถจำหน่ายผลผลิตให้ลูกค้าแบบ Pre-Order ได้ รวมถึงช่วยวางระบบบริหารการขนส่ง เพื่อให้สวนสามารถขายผลผลิตได้ทั่วประเทศ (แอบกระซิบว่ามะม่วงอร่อยๆ มีอีกไม่มากแล้ว รีบจองกันก่อนจะหมดฤดูกาลในเร็วๆ นี้)

จีซี และพันธมิตรภูมิใจที่ได้เป็นพลังเสริมให้ทุกชุมชนพัฒนา และมีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย ทั้งการออกแบบ การตลาด ไปสู่การเป็น “ชุมชนเข้มแข็ง” ที่สร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนและสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน