สุข…ที่เกิดจากการมอบโอกาส

สุข...ที่เกิดจากการมอบโอกาส
สุข...ที่เกิดจากการมอบโอกาส

ความไม่พร้อมทางด้านร่างกาย ทำให้ผู้พิการหลายคน ถูกปฏิเสธการได้รับโอกาส จากสถานประกอบการ หรือสถานที่ทำงานหลายๆ ที่ ทำให้คนพิการเหล่านี้ มองว่าตนเองไร้ค่า และไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปในสังคมได้ แต่ก็ยังมีสถานประกอบการบางกลุ่ม ที่เห็นคุณค่า และความสามารถของพวกเขาเหล่านั้น

หนึ่งในนั้นก็มี “คุณสุขสรรค์ กล่ำแดง” รองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บ.ท็อปฟีดมิลล์ จำกัด (โรงงานผลิตอาหารสัตว์) ย่านปทุมธานี ได้มอบโอกาสในการทำงานให้กับ “คุณอภิชิต เต็มตาวงษ์ หรือ ต้น” ผู้พิการทางร่างกาย จากกรณีไฟฟ้าแรงสูงชอร์ตขณะทำงานติดตั้งป้ายโฆษณา ที่ จ.อุดรธานี ให้ได้ทำงานในส่วนงานธุรการอีกครั้ง

คุณสุขสรรค์ เล่าให้ฟังว่า การให้โอกาสในด้านการทำงานบางตำแหน่ง ที่ผู้พิการสามารถทำได้ เช่น ในงานด้านเอกสาร การคีย์ข้อมูล การประสานงานต่างๆ บริษัทจึงตระหนักว่า กลุ่มคนเหล่านี้มีความสำคัญและควรได้รับโอกาสเป็นอย่างยิ่ง อย่างเช่นในโรงงานเองก็มีพนักงานผู้พิการที่รับเข้าทำงานไว้ จำนวน 3 คน ในส่วนงานต่างๆ ที่เหมาะสม

โดยการดูแลสวัสดิการพนักงานผู้พิการ ดูแลเหมือนกับพนักงานปกติ มีสิทธิต่างๆ รวมถึงความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ด้านการงานที่รับผิดชอบเท่าเทียมกับคนปกติ รวมถึงสิทธิทางประกันสังคม ก็ได้รับเช่นกัน โดยส่วนหนึ่ง คุณสุขสรรค์ เล่าว่า พวกเขาเหล่านั้น ได้รับความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในระหว่างทำการรักษาฟื้นฟู ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 .ปทุมธานี สำนักงานประกันสังคม ทำให้ตรงกับความต้องการบุคลากรของสถานประกอบการหรือโรงงานซึ่งถือเป็นการมอบโอกาสที่ดีให้เขาเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่…  

การให้โอกาสจึงเป็นสิ่งสำคัญในสังคม ทำให้อีกหลายๆ ชีวิตของผู้พิการ มีคุณค่า และ สามารถมองว่าตนเองสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติในสังคมได้ ไม่เป็น

ภาระต่อสังคม นอกจากจะช่วยให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังสามารถเยียวยาจิตใจของคนรอบข้างพวกเขาเหล่านั้นได้ดีอีกด้วย”