เอสบีเค เฮอร์เบอลิสท์ จับมือ สวนสุนันทา รุกงานวิจัย แปรรูปกัญชาเพื่อการแพทย์

เอสบีเค เฮอร์เบอลิสท์ จับมือ สวนสุนันทา รุกงานวิจัย แปรรูปกัญชาเพื่อการแพทย์
เอสบีเค เฮอร์เบอลิสท์ จับมือ สวนสุนันทา รุกงานวิจัย แปรรูปกัญชาเพื่อการแพทย์

เอสบีเค เฮอร์เบอลิสท์ ผนึกความร่วมมือลงนาม MOU กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุกงานวิจัยและพัฒนา แปรรูปกัญชาเพื่อการแพทย์ เตรียมนำองค์ความรู้ และนำประโยชน์จากกัญชามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ นำร่องในกลุ่มสมุนไพรเสริมอาหาร ชาชงสมุนไพร  สยายปีกร้านขายยา และคลินิกแพทย์แผนไทยทั่วประเทศ

วันที่ 16 มี.ค.64 คุณชาญสิทธิ์ อนันต์วีร์วิวัฒน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสบีเค เฮอร์เบอลิสท์ จำกัด เปิดเผยว่า พืชกัญชากำลังเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงมากในสังคมไทย สำหรับการนำสารสกัดจาก “กัญชา” มาใช้ในวงการแพทย์ ที่เมื่อนำมาแปรรูป ให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก็สามารถเกิดประโยชน์ให้กับคนไทยได้

จากงานวิจัยเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ได้ผ่านการรับรอง ได้รับใบอนุญาตปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์และการวิจัยจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (ศอ.ปส.สธ.)

ทำให้บริษัทเล็งเห็นประโยชน์ดังกล่าว และมีความเชื่อมั่นจากประโยชน์คุณูปการที่คนไทยจะได้รับ จึงได้ร่วมบันทึกข้อตกลง ลงนาม MOU ร่วมกันในการวิจัยและพัฒนาแปรรูปกัญชา กับ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชาชงสมุนไพร และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

โดยจะรับซื้อวัตถุดิบส่วนของกัญชา ที่สวนสุนันทาได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องในการปลูกกัญชา นำมาเข้าโรงงาน และนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ออกจำหน่ายในร้านขายยา และคลินิกแพทย์แผนไทยทั่วประเทศ

“เมื่อการศึกษางานวิจัยหลายสถาบันการศึกษา ต่างก็เริ่มตื่นตัวและมีงานวิจัยเรื่องประโยชน์จากกัญชามาแปรรูปเพิ่มมากขึ้น มองว่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งผู้บริโภค และภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการที่จะได้มีการปรับตัวและเกิดการแข่งขันที่เสรีมากขึ้นนั่นเอง และคาดการณ์ว่าอนาคตอันใกล้นี้ โอกาสของผลิตภัณฑ์กัญชาแปรรูปของไทยจะสร้างรายได้ส่งออกให้กับประเทศไทยอย่างแน่นอน”

เอสบีเค เฮอร์เบอลิสท์ จับมือ สวนสุนันทา รุกงานวิจัย แปรรูปกัญชาเพื่อการแพทย์
เอสบีเค เฮอร์เบอลิสท์ จับมือ สวนสุนันทา รุกงานวิจัย แปรรูปกัญชาเพื่อการแพทย์

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  กล่าวว่า เราพร้อมที่จะร่วมมือกับภาคเอกชน หรือส่วนราชการที่จะดำเนินการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ตั้งแต่ขั้นต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่ การปลูก การสกัด และการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งการจะลงทุนเท่าไรขึ้นอยู่กับผลผลิตที่ต้องการจะทำ

ในเบื้องต้นวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ตั้งงบประมาณในการดำเนินการไว้ที่ 100 ล้านบาท ในการสร้างโรงสกัด ห้องปฏิบัติการทดลอง และการวิจัย ส่วนการปลูกจะให้เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ดำเนินการ โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นพี่เลี้ยงให้

ภายหลังการรับใบอนุญาตปลูกกัญชาว่า วิทยาลัยสหเวชศาสตร์เรามีความพร้อมด้านสถานที่ปลูกแบบปิด ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง มีโรงผลิตยาและผลิตภัณท์จากสมุนไพร มาตราฐาน WHO GMP พร้อมผลิตน้ำมันกัญชา และตำรับกัญชาแผนไทย16 ตำรับ มีคลินิกกัญชาเวชศาสตร์ ที่ได้รับใบอนุญาตให้ครอบครองกัญชาและจำหน่ายแล้วเช่นกัน