ธอส. เผยลูกค้าเข้ามาตรการ ช่วยเหลือจากโควิด 96,500 บัญชี

ธอส.
ธอส.

ธอส. เผยลูกค้าเข้ามาตรการ ช่วยเหลือจากโควิด 96,500 บัญชี เงินต้นคงเหลือ 90,000 ล้านบาท

วันที่ 28 ม.ค. 64 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากธนาคารได้จัดทำมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ผ่าน “โครงการ ธอส. รวมไทย สร้างชาติ  ปี 2564” ด้วย 4 มาตรการ ลดเงินงวดผ่อนชำระ (เงินงวดที่ชำระจะตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) นานสูงสุด 6 เดือน โดยเริ่มเปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการระยะแรกผ่าน แอพพลิเคชั่น : GHB ALL ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 จำนวน 2 มาตรการ และแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่านสาขา 1 มาตรการ 

ธอส.
ธอส.

ล่าสุด ณ วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 24.00 น. มีลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการรวมจำนวนกว่า 96,500 บัญชี เงินต้นคงเหลือกว่า 90,000 ล้านบาท แบ่งเป็น มาตรการที่ 9  สำหรับลูกค้าที่เคยเข้าร่วมหรืออยู่ระหว่างใช้มาตรการช่วยเหลือ ตาม “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” และ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” จำนวน 94,000 บัญชี เงินต้นคงเหลือ 87,500 ล้านบาท โดยมาตรการที่ 9 จะเปิดให้ลูกค้าที่เคยเข้าร่วมหรืออยู่ระหว่างใช้มาตรการช่วยเหลือของ ธอส. พร้อมกับมีสถานะบัญชีปกติ และไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้ สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการระยะแรกได้จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 22.00 น.

ส่วน มาตรการที่ 10  สำหรับลูกหนี้สถานะ NPL และลูกหนี้สถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ มีลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการจำนวน 2,500 บัญชี คิดเป็นวงเงินต้นคงเหลือ 2,400 ล้านบาท ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการได้จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 และ มาตรการที่ 12  สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs สินเชื่อประเภทแฟลต มีลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการจำนวน 40 บัญชี เงินต้นคงเหลือ 290 ล้านบาท ยื่นคำขอเข้ามาตรการได้ที่สาขาทั่วประเทศภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

ขณะที่ มาตรการที่ 11 สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส. ธนาคารจะเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการระยะแรกผ่านแอพพลิเคชั่น : GHB ALL ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22.00 น. โดยลูกค้าที่มีสิทธิ์ แจ้งความประสงค์ขอใช้ มาตรการที่ 11 ต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส. โดยมีสถานะบัญชีปกติ และไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้ สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อลดเงินงวดผ่อนชำระ (เงินงวดที่ชำระจะตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2564) 

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ต้องการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการระยะแรก ต้องอัพโหลดหลักฐานยืนยันว่า มีผลกระทบทางรายได้ผ่านทาง Application : GHB ALL ให้ธนาคารพิจารณา เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ภาพถ่าย หรือ Statement เป็นต้น