อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ดันยุทธศาสตร์ 4.0 เสริมแกร่งอุตสาหกรรมไทย ฝ่าโควิด-19

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ดันยุทธศาสตร์ 4.0 เสริมแกร่งอุตสาหกรรมไทย ฝ่าโควิด-19

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ทำแผนเชิงรุกรับศักราชใหม่ 2564 ผลักดันยุทธศาสตร์ 4.0 ใช้เทคโนโลยี ปรับตัวสู้ภัยโควิด-19  ส่งมอบนโยบายให้สถาบันเครือข่ายทั้ง 8 สถาบัน เร่งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมด้านต่างๆ  รวมถึง Startup เอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชนทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม  รวมพลังฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน พร้อมยังมุ่งสนับสนุนให้ความช่วยเหลือการศึกษาวิชาการในทางอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งสร้างองค์ความรู้ในภาคอุตสาหกรรมในยุควิถีใหม่ (New Normal)

คุณเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

คุณเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เปิดเผยว่า ปีนี้ได้มุ่งความสำคัญแบบเชิงรุกสู่ 6 แนวทางหลัก คือ

  1. การบริการทดสอบ/ตรวจสอบ รับรองมาตรฐานคุณภาพและการบริการรับรองมาตรฐาน ISO และมาตรฐานระบบต่างๆ

2. การพัฒนาบุคลากร บริการปรึกษาพัฒนาอุตสาหกรรมผู้ประกอบการและองค์กร

3. ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม (IU) นโยบายอุตสาหกรรมและ Industry Foresight

4. การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์และพัฒนาช่องทางการตลาด

5. การพัฒนาอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์และศูนย์ความเป็นเลิศ

6. Industry Transformation หรือการปฏิรูปอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้องค์ความรู้ การให้คำปรึกษา และการพัฒนาช่องทางการตลาดตามวิถี New Normal ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 หวังจะดันภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมสามารถขับเคลื่อนฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน

ปัจจุบันวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในรอบใหม่ ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคอุตสาหกรรมทั้งระบบ ดังนั้น อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ จึงมีนโยบายเข้มข้นที่จะให้ทั้ง 8 สถาบันภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเข้ามาศึกษาแนวทางบูรณาการงานร่วมกัน ตามวิถีใหม่ (New Normal)  โดยกำหนดให้ยุทธศาสตร์ 4.0 เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก  ซึ่ง 8 สถาบัน ประกอบไปด้วย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, สถาบันอาหาร, สถาบันไทย-เยอรมัน, สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ, สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, สถาบันยานยนต์, สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย และ สถาบันพลาสติก

“8 สถาบันนี้จะเป็นผู้มีบทบาทมากขึ้นในการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง พร้อมให้การสนับสนุน ช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล ต่ออุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยง หรือเป็นสมาชิกของสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่องทางการตลาด และการขายที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ขายสินค้าได้  ทั้งระบบออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ เป็นต้น”  คุณเผด็จภัย กล่าว และเพิ่มเติมว่า

“ผมมองว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่เรียกว่า New Normal จะใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิม เพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในรอบใหม่ ยังคงมีต่อเนื่อง ผู้คนจะสั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์มากขึ้น ไม่เดินห้าง ไม่เดินตลาด ทำอาหารรับประทานเอง หรือซื้อกลับบ้าน หากนั่งรับประทานก็มีการเว้นระยะ ลดการเดินทางเพราะมีการ Work From Home  ตลอดจนธุรกรรมด้านต่างๆ เช่นเดียวกัน ก็ใช้อินเตอร์เน็ต แอพพลิเคชั่น มากขึ้นกว่าเดิม”

ทิศทางเหล่านี้ ทำให้ภาคอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ก็ต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ได้มีการพัฒนาและทำงานศึกษาแนวทางบูรณาการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับทั้ง 8 สถาบัน และได้จัดทำ Work Plan ร่วมกัน ยกระดับความสำคัญยุทธศาสตร์ 4.0 ตามกรอบนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้เห็นเป็นรูปธรรมและประสบผลสำเร็จ

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กับภารกิจการช่วยเหลือและความร่วมมือที่สำคัญในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีหน้ากากผ้าที่มีประสิทธิภาพขั้นสูง และวางมาตรฐานของหน้ากาก และชุด PPE เพื่อสนับสนุนงานทางการแพทย์ในช่วงโควิด-19 รวมถึงจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้การทำหน้ากากผ้าให้ได้ Smart Fabric และพัฒนาช่องทางจำหน่ายใหม่แบบ New Normal ผ่านระบบออนไลน์ ให้ผู้ประกอบการ

ด้าน สถาบันอาหาร ปีนี้จัดทำโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโครงการยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยนำมาตรฐานผลิตภาพและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถนักรบอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่   หวังยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร และเพื่อให้ผู้บริโภครับประทานอาหารสะอาดปลอดภัย  ส่วน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ มีการพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ องค์ความรู้เรื่องดิจิทัล และเทคโนโลยีในเรื่องอุตสาหกรรม อีกด้วย

“นอกจากนี้ สถาบันไทย-เยอรมัน  ยังมี โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนสมาร์ทเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย สิ่งเหล่านี้จะเป็นองค์ความรู้พัฒนาให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนและปรับตัว ผ่านการให้คำปรึกษา ตลอดจนยังมีโครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและด้อยโอกาส ให้มีอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้  อันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือการศึกษาวิชาการต่างๆ ในทางอุตสาหกรรม ตลอดจนวางแนวทางการบริหารจัดการให้ 8 สถาบันนำไปใช้เป็นเครือข่ายกลไกของรัฐในการสนับสนุนอุตสาหกรรมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง” คุณเผด็จภัย   กล่าวปิดท้าย