ทีเอ็มบี คว้า 2 รางวัล จากเวที SET AWARDS 2020

ทีเอ็มบี คว้า 2 รางวัล จากเวที SET AWARDS 2020 การรวมกิจการดีเด่น (Deal of the Year Awards)” และ “หุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment)”

นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ผู้จัดการใหญ่ ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบ 2 รางวัลจากเวที SET AWARDS 2020 ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคาร เป็นผู้มอบรางวัล “การรวมกิจการดีเด่น (Deal of the Year Awards)” ซึ่งเป็นรางวัลดีเด่นในด้านการรวมกิจการระหว่าง บมจ.ธนาคารทหารไทย และบมจ.ธนาคารธนชาต โดยมี บล.เกียรตินาคินภัทร, บล.ธนชาต, J.P. Morgan, Morgan Stanley และ Bank of America and BofA เป็นที่ปรึกษา และทีเอ็มบียังเป็น 1 ใน 124 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ที่ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment)” ประเภทกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials) นับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่ทีเอ็มบีได้รับรางวัลในฐานะการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน