บุรีรัมย์โมเดล ย้ำความสำเร็จ พัฒนากัญชาทางการแพทย์ พร้อมก้าวสู่เมืองหลวงกัญชา 

 บุรีรัมย์โมเดล
 บุรีรัมย์โมเดล

บุรีรัมย์โมเดล ย้ำความสำเร็จ พัฒนากัญชาทางการแพทย์ พร้อมก้าวสู่เมืองหลวงกัญชา 

วันที่ 23 ก.ย. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานตอกย้ำความสำเร็จอีกขั้น กับการต่อยอดอย่างมุ่งมั่นมาต่อเนื่องในด้านกัญชาเพื่อการแพทย์ กับงาน “ก้าวกระโดด บุรีรัมย์โมเดล กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ ตลอดระยะเวลา 1 ปี กับการส่งเสริมและพัฒนา สนับสนุน ร่วมกับโรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  โรงพยาบาล 1 ใน 3 ของประเทศที่ได้รับอนุญาตในการผลิตยากัญชาเพื่อการแพทย์ จับมือร่วมกันสู่ความสำเร็จและต่อยอด และผลักดันความเป็นต้นแบบ กัญชาเพื่อการแพทย์ ต่อยอดสู่การยกระดับกัญชากัญชงพืชเศรษฐกิจ พร้อมความเป็นศูนย์กลางเมืองหลวงของกัญชา และก้าวสู่ความเป็น Cannabis Medical Hub ศูนย์กลางกัญชาเพื่อการแพทย์ของประเทศ

นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน รองนายแพทย์สาธารณสุขในจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้กัญชาทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์มีบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ครบทั้ง 23 แห่งโรงพยาบาลในจังหวัดแล้วนั้น จ.บุรีรัมย์ ยังมีโรงพยาบาลที่สามารถผลิตยากัญชาทางการแพทย์ได้เป็นแห่งที่ 3 ของประเทศ มีวิสาหกิจชุมชนที่สามารถปลูกเป็นแห่งแรกของประเทศ

 บุรีรัมย์โมเดล
บุรีรัมย์โมเดล

ซึ่งการขับเคลื่อนและการต่อยอดจากต้นแบบ บุรีรัมย์โมเดล ถือเป็นความสำเร็จก้าวแรกร่วมกันระหว่าง โรงพยาบาลคูเมือง และวิสาหกิจเพลาเพลินเพื่อชุมชน ที่สามารถปลูก ผลิต และนำกัญชาไปใช้ในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งในวันนี้ โรงพยาบาลคูเมือง ส่งมอบยาน้ำมันกัญชาหยอดใต้ลิ้น CBD จำนวน 200 ขวด ให้กับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อกระจายให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ นำไปรักษาผู้ป่วยต่อไป

 บุรีรัมย์โมเดล
บุรีรัมย์โมเดล

ก้าวต่อมา โรงพยาบาลคูเมืองและวิสาหกิจศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน ร่วมกันส่งมอบองค์ความรู้ ทั้งในเรื่องการปลูกและการขออนุญาตให้กับวิสาหกิจชุมชนและโรงพยาบาลต่างๆ ในการขออนุญาตปลูก จนทำให้มีวิสาหกิจชุมชนที่ทำ MOU ร่วมกับโรงพยาบาลได้รับใบอนุญาตปลูก ในปี 2563 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลลำปลายมาศ โรงพยาบาลหนองหงส์ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรนอกกรอบเพื่อรอยยิ้มที่ยั่งยืน โรงพยาบาลละหานทราย ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์เพื่อสุขภาพละหานทราย และอยู่ระหว่างการดำเนินการอีก 9 แห่ง ที่จะทำการปลูกกัญชาเป็นวัตถุดิบในการผลิตยา โดยให้โรงพยาบาลคูเมืองเป็นผู้ผลิตและส่งกลับคืนให้โรงพยาบาลนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วย

นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า โรงพยาบาลคูเมือง ได้ดำเนินการและต่อยอดการผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์ โดยมีความพร้อมด้านการผลิตยาสมุนไพรและกัญชาเพื่อการแพทย์ ในช่วงระยะตลอด 1 ปีที่ผ่านมา เห็นควรในการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ ในทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพในการผลิตยาสมุนไพรและกัญชาเพื่อการแพทย์ ในการตั้งมาตรฐานคุณภาพการผลิตและการวิจัย เพื่อการสกัดสารตั้งต้น อย่าง CBD และ THC ทั้งในรูปแบบแผนไทย และแผนปัจจุบัน จนได้รับมาตรฐาน GMP ซึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์มีโรงพยาบาลคูเมือง เพียงแห่งเดียวที่ได้รับมาตรฐาน GMP

 บุรีรัมย์โมเดล
บุรีรัมย์โมเดล

ปัจจุบัน โรงพยาบาลคูเมือง มีความพร้อมและสามารถนำสูตรยาที่ผลิตและใช้ในการแพทย์ ทั้งแผนไทย และแผนปัจจุบัน และได้รับการอนุมัติ ทั้งหมด 12 ตำรับ ซึ่งนำมาใช้เพื่อให้คนไข้ในการตรวจรักษา ดังนี้ ยาน้ำมันหยดใต้ลิ้น สูตร CBD, ยาน้ำมันหยดใต้ลิ้น, ยาน้ำมันหยดใต้ลิ้น สูตร THC : CBD, ยาศุขไสยาศน์ แคปซูล, ยาทำลายพระสุเมรุ แคปซูล, ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง, ยาแก้ลมแก้เส้น แคปซูล, ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง แคปซูล,  ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย แคปซูล, ยาแก้นอนไม่หลับ/แก้ไข้ผอมเหลือง แคปซูล, ยาไพสาลี แคปซูล, ยาอไภยสาลี แคปซูล

“ก้าวกระโดด ของบุรีรัมย์โมเดล คือ การนำกัญชาและสมุนไพรอื่นไปใช้รักษาผู้ป่วยและเปิดคลินิกกัญชาครบทั้ง 23 โรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทำให้มีความต้องการวัตถุดิบเป็นจำนวนมาก เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนจึงได้ปลูกทั้งกัญชาและสมุนไพรอื่น เพื่อนำมาผลิตยา อันทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ต่อไป” นายแพทย์กิตติ กล่าว 

นางสาวธนพร พรสง่ากุล นักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์เคมี ประจำวิสาหกิจศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร เพลาเพลินเพื่อชุมชน  กล่าวว่า วิสาหกิจศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน ร่วมมือกับชาวบ้าน เริ่มต้นทำการปลูกกัญชาในระบบปิด เพื่อใช้เป็นฟาร์มปลูกกัญชาที่ได้มาตรฐาน เพื่อส่งให้กับโรงพยาบาลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้มาตรฐาน GAP ในการผลิตยาจากสมุนไพรทั้งในรูปแบบแผนปัจจุบัน และแผนไทย ในช่วงของการเริ่มต้น ‘วิสาหกิจชุมชนเพลาเพลิน’ ปลูกกัญชาใน 2 สายพันธุ์ ทั้งสายพันธุ์ไทยและต่างประเทศ โดยปลูกทั้งหมดเกือบ 230 ต้น ได้ตั้งเป้าหมายที่จะผลิตยากัญชาส่งให้กับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ ซึ่งประกอบไปด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ซึ่งมีกว่า 20 โรงพยาบาล