กรมการปกครอง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาล สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

กรมการปกครอง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
กรมการปกครอง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

กรมการปกครอง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาล สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

กรมการปกครอง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.. 2563 ในระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2563 ณ อาคาร Exhibition Hall 5 อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้กับปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง รวม 1,074 คน พร้อมการบรรยายพิเศษจากผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสภากาชาดไทย

และ นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ที่ได้เน้นย้ำการทำหน้าที่ของฝ่ายปกครองในระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อน 10 Flagship for DOPA Excellence 2020 โดยกล่าวว่า ข้าราชการกรมการปกครอง โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคเปรียบเสมือนกลไกหลักของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครองไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชน ซึ่ง “หน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ การทำให้ประชาชน ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” รวมทั้งข้อราชการสำคัญและแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปอีกด้วย

#ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น #กรมการปกครอง #บำบัดทุกข์บำรุงสุข