ม.รังสิต จับมือ กระทรวงกลาโหม ลงนาม MOU การวิจัยและพัฒนา กัญชาเพื่อการแพทย์

ม.รังสิต จับมือ กระทรวงกลาโหม ลงนามบันทึกข้อตกลง วิจัยและพัฒนา กัญชาเพื่อการแพทย์
ม.รังสิต จับมือ กระทรวงกลาโหม ลงนามบันทึกข้อตกลง วิจัยและพัฒนา กัญชาเพื่อการแพทย์

ม.รังสิต จับมือ กระทรวงกลาโหม ลงนาม MOU การวิจัยและพัฒนา กัญชาเพื่อการแพทย์

การพัฒนาประเทศในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นั้น กระทรวงกลาโหม ได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมและต่อยอดการวิจัย และพัฒนาด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม โดยการบูรณาการในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งสู่การผลิตใช้ในราชการ การสร้างมาตรฐานทางทหาร และลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ

พลเอก ธนิส พิพิธวณิชการ ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
พลเอก ธนิส พิพิธวณิชการ ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้นำนโยบายดังกล่าวมาดำเนินการ โดยมี พลเอก ธนิส พิพิธวณิชการ ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็นผู้บริหารจัดการในการขับเคลื่อนหลัก เพื่อให้งานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สามารถประสบผลสำเร็จตามนโยบายดังกล่าวต่อไป

และในปี พ.ศ. 2563 ปลัดกระทรวงกลาโหมได้กรุณาอนุมัติให้ โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ดำเนินการโครงการศึกษากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้งานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ของกระทรวงกลาโหม สามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตได้ต่อไป

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต

ด้านมหาวิทยาลัยรังสิต โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของกัญชามาอย่างยาวนาน เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย ที่ขอและได้รับอนุญาตให้ผลิตและครอบครองกัญชา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยมีเป้าหมายเพื่อวิจัยและพัฒนายาและตำรับยาที่พัฒนาจากกัญชาให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและมีประสิทธิผล มีการจัดตั้ง “สถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์” ขึ้น สถาบันฯ ได้รายงานผลการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร 9-tetrahydrocannabinol (THC) ต่อเซลล์มะเร็งทางเดินน้ำดี พบว่าสาร THC มีฤทธิ์ยับยั้งการลุกลามและเหนี่ยวนำให้เซลล์มะเร็งทางเดินน้ำดีเกิดการตายในหลอดทดลอง และในสัตว์ทดลอง

ม.รังสิต จับมือ กระทรวงกลาโหม ลงนามบันทึกข้อตกลง วิจัยและพัฒนา กัญชาเพื่อการแพทย์
ม.รังสิต จับมือ กระทรวงกลาโหม ลงนามบันทึกข้อตกลง วิจัยและพัฒนา กัญชาเพื่อการแพทย์

นอกจากนั้น ยังได้รายงานผลการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร THC และสาร cannabinol (CBN) ต่อเซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์ในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง ว่าสาร THC และสาร CBN มีฤทธิ์ลดการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์ในหลอดทดลองได้ดี และยังทำให้ก้อนมะเร็งในหนูทดลองมีขนาดเล็กลง สถาบันฯ ได้พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันต้นแบบที่มีส่วนผสมของสารสำคัญจากกัญชารูปแบบต่างๆ ได้แก่ ยาเม็ดเวเฟอร์จากสารสกัดกัญชา สเปรย์ฉีดพ่นในช่องปากของแคนนาบินอล และน้ำมันกัญชาหยดใต้ลิ้น

นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้จัดทำมาตรฐานตำรับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแผนไทยของ น้ำมันกัญชา ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ ยาศุขไสยาสน์ ยาอัมฤตโอสถ ยาทำลายพระสุเมรุ และยาประสะกัญชา ทางสถาบันฯ ได้ตระหนักถึงองค์ความรู้ของบรรพชน จึงต้องการที่จะสืบสานภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย รวมทั้งพัฒนาตำรับยาแผนโบราณที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตลอดจนเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของแพทย์ผู้สั่งใช้ยาและผู้ป่วยที่ได้รับยาด้วย

ม.รังสิต จับมือ กระทรวงกลาโหม ลงนามบันทึกข้อตกลง วิจัยและพัฒนา กัญชาเพื่อการแพทย์
ม.รังสิต จับมือ กระทรวงกลาโหม ลงนามบันทึกข้อตกลง วิจัยและพัฒนา กัญชาเพื่อการแพทย์

โดยเป้าหมายของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร คือ การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อการแพทย์ที่มีกัญชาหรือสารสกัดกัญชาเป็นส่วนประกอบ ขณะที่เป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยรังสิต คือ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อการแพทย์ที่มีกัญชาหรือสารสกัดกัญชาเป็นส่วนประกอบ ภารกิจหลักของทั้ง 2 องค์กร มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนสู่ยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ความร่วมมือของทั้ง 2 องค์กรที่เกิดขึ้น ถือเป็นการบูรณาการครั้งสำคัญของสาธารณสุขไทย โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อการแพทย์ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล และมีหลากหลายตำรับยาสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย

ทั้งนี้ ยังเป็นการสร้างงานภายในประเทศ ส่งเสริมเศรษฐกิจชาติ ลดการนำเข้าวัตถุดิบ เพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่ต่างประเทศ ด้วยการนำเทคโนโลยีด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนา สู่ความคิดสร้างสรรค์ด้านกระบวนการผลิต สร้างนวัตกรรมคุณภาพมาตรฐานสากล จึงเป็นที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์ ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กับ มหาวิทยาลัยรังสิต