พม. จัดประชุมสมัชชา สตรีและครอบครัวระดับชาติ 2563

พม. จัดประชุมสมัชชา สตรีและครอบครัวระดับชาติ 2563
พม. จัดประชุมสมัชชา สตรีและครอบครัวระดับชาติ 2563

พม. จัดประชุมสมัชชา สตรีและครอบครัวระดับชาติ 2563 มุ่ง สานพลังสังคมไทย สร้างครอบครัวคุณภาพ สู่ชีวิตวิถีใหม่

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “สานพลังสังคมไทย สร้างครอบครัวคุณภาพ สู่ชีวิตวิถีใหม่”

พม. จัดประชุมสมัชชา สตรีและครอบครัวระดับชาติ 2563
พม. จัดประชุมสมัชชา สตรีและครอบครัวระดับชาติ 2563

โดยมี นางสาวสุนีย์  ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน ผู้แทนสถาบันการศึกษา นักวิชาการ ตัวแทนครอบครัว คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ผู้แทนสตรีจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 50 เขต เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมประมาณ 350 คน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

พม. จัดประชุมสมัชชา สตรีและครอบครัวระดับชาติ 2563
พม. จัดประชุมสมัชชา สตรีและครอบครัวระดับชาติ 2563

นางสาวอุษณี กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นเวทีในการรวมกลุ่มของตัวแทนของครอบครัว ผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวจากหน่วยงานทุกภาคส่วนของสังคม ในการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางในการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2563-2565

พม. จัดประชุมสมัชชา สตรีและครอบครัวระดับชาติ 2563
พม. จัดประชุมสมัชชา สตรีและครอบครัวระดับชาติ 2563

โดยมีประเด็นหลักของสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2563 คือ “สานพลังสังคมไทย สร้างครอบครัวคุณภาพ สู่ชีวิตวิถีใหม่” จำนวน 6 ประเด็น ประกอบด้วย 1. การจัดการพื้นที่เรียนรู้สำหรับครอบครัว 2. การจัดสวัสดิการครอบครัว ในภาวะวิกฤต COVID-19 3. การจัดการเชิงนโยบายด้านครอบครัว 4. การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้หญิง 5. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิง และ 6. ความเสมอภาคด้านการทำงานของผู้หญิง

พม. จัดประชุมสมัชชา สตรีและครอบครัวระดับชาติ 2563
พม. จัดประชุมสมัชชา สตรีและครอบครัวระดับชาติ 2563