มท.3 เปิดงานวันประปาวิชาการ 63 “PWA : Chapter II Digital Through Customer Service”

มท.3 เปิดงานวันประปาวิชาการ 63 “PWA : Chapter II Digital Through Customer Service”

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ “วันประปาวิชาการ 63” ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ สำนักงานใหญ่ กปภ. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำไปพัฒนารวมถึงปรับใช้ในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ตามนโยบายขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล  PWA 4.0

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เปิดเผยว่า กปภ. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ

(ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ) ซึ่งการจัดงานประปาวิชาการที่จัดขึ้นในวันนี้ ภายใต้แนวคิด “PWA : Chapter II Digital Through Customer Service” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อย่างยั่งยืน

เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และการให้บริการลูกค้า เป็นต้น ทั้งจากหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของ กปภ. ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ เป็นช่องทางในการพัฒนาบุคลากรของ กปภ. เพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการให้บริการที่มีคุณค่าสู่ประชาชน อีกทั้งเป็นกำลังหลักในการพัฒนา กปภ. ให้เป็นองค์กรที่ทันสมัยและเท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

สู่โลกยุคดิจิทัล ตามนโยบายขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล PWA 4.0 โดยยังคงสามารถดำเนินกิจการที่เป็นสาธารณูปโภค

หลักของประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรของ กปภ. จะได้นำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาเรียนรู้ไปต่อยอดและขยายผลในการปฏิบัติงานจริง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเสริมว่า ตามแผนยุทธศาสตร์ องค์กร (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2563-2565 ของ กปภ. หนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญ คือ เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน จึงได้กำหนดให้จัดงานวันประปาวิชาการขึ้น โดยรูปแบบการจัดงานดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่าง

ทางสังคม (Social Distancing) ของภาครัฐ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และได้ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Facebook Live มีการบรรยายออนไลน์ อาทิ “กปภ. By New Normal” โดยคุณฉัตรปวีณ์

ตรีชัชวาลวงศ์ (ซี ฉัตรปวีณ์) “การส่งมอบน้ำประปาคุณภาพมาตรฐานถึงบ้านลูกค้า” โดยคุณอธิชาติ ชุมนานนท์ (อั้ม อธิชาติ)

และ“ทิศทาง กปภ. ในชีวิตปกติวิถีใหม่ (New Normal)” โดย ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธุ์ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กปภ. เชื่อมั่นว่าจะสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจในด้านมาตรฐานการผลิตน้ำประปาของ กปภ.

แก่ประชาชน ขณะที่บุคลากรของ กปภ. สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำทั้งในด้านคุณภาพน้ำประปาและการบริการตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ กปภ.